9 jul 2024
Aan de slag met regionale governance
Hoe geef je sturing aan regionale samenwerking? Het document ‘Aan de slag met regionale governance’ geeft handvatten en inspiratie voor het inrichten van regionale governance.
4 jul 2024
Handleiding betaaltitel domeinoverstijgende samenwerking
NIEUW: handleiding over de betaaltitel voor de bekostiging van domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking binnen de Zvw-verzekerde zorg.
2 jul 2024
Rotterdammers met elkaar in gesprek over ouder worden
Op jonge leeftijd bespreken mensen hun schoolkeuze, eerste baan of nieuwe woning. Het zou net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over de toekomst. Daarom start Rotterdam de campagne 'Praat vandaag over morgen 010'.
2 jul 2024
Samen zorgen voor morgen
Anne Westendorp is regiocoördinator IZA namens de gemeenten Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Het IZA heeft geholpen om samen eigenaarschap te nemen voor schaarstevraagstukken, stelt ze.
17 jun 2024
PGOSupport wordt INVOLV en zet zich breder in voor patiëntenparticipatie
PGOSupport heet sinds kort INVOLV. De naamsverandering sluit aan bij een bredere positionering en een strategiewijziging van de kennis- en adviesorganisatie voor patiëntenorganisaties en andere partijen in de zorg,
11 jun 2024
Focus op gezondheid met de populatiegerichte gezondheidscyclus
De populatiegerichte gezondheidscyclus is een model om toe te groeien naar een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg. Centraal hierbij staan samenwerking en specifieke interventies voor specifieke groepen.
10 jun 2024
Vooruit met innovatie als instrument
Vooruitgang boeken we pas als we gezamenlijk nieuwe manieren van werken, denken en doen (durven te) ontwikkelen. Innovatie is daarbij geen doel op zich, maar een cruciaal instrument. Maar hoe kunnen we de zorg slimmer en beter organiseren?
6 jun 2024
Verhalen Integraal Zorgakkoord in magazine ‘Samen werken aan zorg en welzijn’
Deze week kwamen de deelnemende partijen bij elkaar voor een tussentijdse evaluatie, de zogeheten ‘mid-review’. Om dat gesprek te voeren, zijn verhalen uit heel het land gebundeld in het magazine ‘Samen werken aan zorg en welzijn’.
23 mei 2024
Online gesprek: Hoe ga je om met de uitvoering van het IZA in de regio?
Aiko de Raaf kwartiermaker van het IZA ging op 17 april online in gesprek met Jolanda Buwalda, voorzitter raad van bestuur Omring. Dit gesprek, over hoe ze omgaat met de uitvoering van het IZA in haar regio, vond plaats in Omring 'thuis' in Hoorn.
22 mei 2024
Samenredzaamheid geeft inwoners regie over gezondheid en ontlast professionals
Onderzoekers van HAN University of Applied Science onderzochten wat er nodig is voor de transitie van een zorgsysteem naar een gezondheidssysteem waarbij inwoners meer zelf zorgen voor hun gezondheid.
1 mei 2024
Nieuwe betaaltitel voor domein- en sectoroverstijgende samenwerking
Op 1 mei 2024 treedt de betaaltitel Bekostiging Domeinoverstijgende en Sectoroverstijgende Samenwerking (BDSS) in werking. De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025.
26 apr 2024
Nieuwe subsidieregeling om technologie in zorg te stimuleren
Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar om technologische innovaties in de zorg te stimuleren. Deze regeling, genaamd Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ), biedt financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen a
24 apr 2024
Implementatie van zorgcoördinatie digitaal afgetrapt
Onlangs is het implementatieplan Zorgcoördinatie gepubliceerd. Een plan dat niet tot stand had kunnen komen zonder de hulp van vele betrokkenen. Op 14 maart 2024 was het zo ver: de digitale kick-off van zorgcoördinatie.
19 apr 2024
Subsidieoproep versterking organisatie en governance van de regionale samenwerkingsstructuur
Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 25 juni maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen om de organisatie en governance van hun samenwerking te ontwikkelen en te versterken.
18 apr 2024
Regiobeeld Psychische Problematiek: veel info over ggz overzichtelijk bij elkaar
Het Regiobeeld Psychische Problematiek brengt alle informatie over regionale ggz bij elkaar in een overzichtelijk dashboard. Het biedt handvatten om beleid te maken voor regionale samenwerkingsverbanden en voor landelijke beleidsmakers.
15 apr 2024
Kennissyntheses belangrijk voor uitwerking van de akkoorden
Leden van het Kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) hebben de laatste kennissyntheses van het Kennisplatform overhandigd aan Siebe Riedstra, Interim Secretaris-Generaal van VWS.
11 apr 2024
Katwijk zet met JOGG-aanpak in op gezondere jeugd
De gemeente Katwijk is iedere dag bezig met bewegende en gezonde kinderen en jongeren. Een mooie samenwerking tussen verschillende partners, waarbij Jeugd Op Gezond Gewicht (JOGG) een sleutelrol vervult.
10 apr 2024
Subsidie-oproep Coalitievorming Regionale Participatiehubs
Vanaf 9 april kunnen relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak subsidie aanvragen om in gezamenlijkheid een breed gedragen coalitie te vormen voor het uitwerken van de regionale participatieopgave, ter voorbereiding op de
2 apr 2024
Hoe kunnen Exo-skeletten werknemers ondersteunen bij fysiek belastend werk?
Onder werknemers die fysiek belastend werk uitvoeren komen aandoeningen aan het bewegingsapparaat zeker na hun vijftigste vaker voor. Hoe kan een exo-skelet in de praktijk hiervoor worden ingezet?
28 mrt 2024
Op zoek naar ruimte in het stelsel
Financiering vanuit de bedoeling is een beweging om mensen bij elkaar te brengen en te onderzoeken welke ruimte er in het stelsel zit voor de financiering van burgerinitiatieven om het welzijn en de gezondheid te stimuleren.
27 mrt 2024
1 jaar GALA: gezamenlijke koers op een brede en integrale preventie-aanpak
Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS samen aan een lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis
22 mrt 2024
Samen bouwen aan toekomstbestendige medisch-generalistische zorg in de regio
Het programma Medisch generalistische zorg in de regio van het ministerie van VWS, Vilans en de Erasmus Universiteit ondersteunt regio’s bij het zoeken naar wegen om ook in de toekomst de basiszorg voor alle mensen op orde te houden.
19 mrt 2024
GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos werken samen aan scholing voor ggz-professionals
GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de samenwerking is om via scholing kennis te delen met professionals die mensen met psychische problemen ondersteunen of behandelen.
7 mrt 2024
Magazine VROEG lanceert special: Meer doen met Integrale Vroeghulp
Kwartaalmagazine VROEG publiceert regelmatig artikelen over de meerwaarde van tijdige hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders. Alle artikelen zijn nu, ook voor niet-abonnees, gebundeld in de special ‘Meer doen met Integrale Vroeghulp’
5 mrt 2024
Digizo.nu gelanceerd: samen de toepassing van digitale innovaties versterken
Op het IZA-congres heeft minister Conny Helder Digizo.nu officieel gelanceerd. De organisatie prioriteert, toetst en evalueert digitale toepassingen en helpt zo de verandering van bestaande zorg- en ondersteuningsprocessen te versnellen.
13 feb 2024
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Onder de vlag van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn de 14 partijen het initiatief Digizo.nu gestart. Een platformorganisatie die bewezen innovaties helpt bij het opschalen van effectieve en bewezen innovaties voor zorg en welzijn.
9 feb 2024
Aandacht voor regioplannen en transformatieplannen
In het Bestuurlijk Overleg IZA van 8 februari 2024 zijn de IZA-bestuurders en bewindspersonen van VWS in gesprek gegaan over de regioplannen en de transformatieplannen.
1 feb 2024
Visie eerstelijnszorg 2030: samen vernieuwen en versterken
Samen zorgen voor toegankelijke eerstelijnszorg en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat willen de betrokken partijen bereiken met de Visie eerstelijnszorg 2030.
12 jan 2024
De praatplaat: waardevolle bijdrage aan het regioplan
In een tijd waarin samenwerking binnen het sociaal domein essentieel is, komt het concept van 'Mienskip' sterk naar voren. Dit concept, samen met het gebruik van een 'praatplaat', heeft een nieuwe dimensie gegeven aan de samenwerking in Friesland.
11 jan 2024
Presentatie regioplannen belangrijke stap naar houdbare gezondheidszorg
Met de oplevering van regioplannen voor de zorg is een belangrijke stap gezet naar het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de gezondheidszorg en het leggen van een stevige basis voor gezondheid en welzijn.
9 jan 2024
Betere antwoorden door burgerparticipatie
Hoe geef je burgerparticipatie op een goede manier vorm? Dat was de centrale vraag tijdens het online seminar Burgerparticipatie #HoeDan? op 12 december 2023.
19 dec 2023
Drie bijeenkomsten over subsidie voor domeinoverstijgende samenwerking
VWS organiseert drie bijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die domeinoverstijgend (gaan) samenwerken en een beroep willen doen op de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS), .
12 dec 2023
Help zelfredzaamheid stimuleren
Ben je verpleegkundige, verzorgende of praktijkondersteuner? Deel jouw mening over ondersteuning van de zelfredzaamheid bij mensen thuis!
11 dec 2023
Mag niet van ACM? Er mag meer dan je denkt!
Angst voor de ACM bij samenwerking in de zorg is zelden terecht. “Als het belang van de patiënt wordt gediend en de driehoek zorgaanbieders, verzekeraar en patiënt is meegenomen in de besluitvorming, komt de ACM niet in beeld.”
8 dec 2023
4 bouwstenen voor regionale ontwikkeling van integrale acute ouderenzorg
Op basis van de patiëntreis van de kwetsbare oudere patiënt formuleerden hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman en haar coauteurs 4 bouwstenen voor de verdere regionale ontwikkeling van integrale acute ouderenzorg.
5 dec 2023
Handreiking biedt huisartsen en gezondheidscentra houvast bij zoektocht naar geschikte huisvesting
Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaart problemen met huisvesting.Om huisartsen én gezondheidscentra te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen is de ‘handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gemaakt.
10 okt 2023
Subsidie voor opstellen regioplannen
Partijen die gezamenlijk een regioplan opstellen voor een specifieke zorgkantoorregio kunnen een subsidieaanvraag indienen.
10 okt 2023
Transformatieplannen na één jaar IZA
In één jaar IZA is de basis gelegd voor samenwerking voor passende zorg en er is vertrouwen gegroeid tussen de partijen. Het aantal aanvragen én de kwaliteit van transformatieplannen neemt snel toe.
2 okt 2023
Webinar Impactvolle transformaties
Op 28 september volgden rond duizend belangstellenden het webinar Impactvolle transformaties. Kijk hier voor praktische tips uit dit webinar, een korte samenvatting en de link om het webinar terug te kijken.
29 sep 2023
IZA als katalysator voor samenwerking in de zorg
Programmadirecteur IZA Klaas Beniers en programmamanager JZOJP Adriaan Brouwer kijken terug op één jaar Integraal Zorgakkoord.
15 sep 2023
Zeeuws regioplan aangeboden aan ministers VWS
Zeeland is de eerste regio die zijn regioplan klaar heeft. Demissionaire ministers Ernst Kuiper en Conny helder namen het regioplan op 11 september in ontvangst.
13 sep 2023
Menukaart ondersteuning regionale samenwerking
Het ministerie van VWS heeft een toegankelijk overzicht gemaakt van het ondersteuningsaanbod voor regionale samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn om de regionale aanpak verder te ontwikkelen.
10 jul 2023
Ronde 2 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis
Aanbieders van zorg en/of ondersteuning aan zelfstandig wonende ouderen kunnen vanaf dinsdag 12 september subsidie aanvragen voor externe ondersteuning bij implementatie of opschaling van innovaties.
6 jul 2023
Leren transformeren, van zorg naar gezondheid
Leren transformeren, van zorg naar gezondheid? De komende tijd organiseert ZonMw - samen met andere landelijke partijen en tegen de achtergrond van het IZA - verschillende activiteiten om samenwerkingsverbanden hierbij te helpen.
6 jul 2023
Seminar ‘Van regiobeeld naar regioplan’ inspireert en motiveert
Bij het seminar 'Van regiobeeld naar regioplan' konden regionale partijen in zorg en welzijn inspiratie opdoen om regioplannen te schrijven en afspraken te maken.
22 jun 2023
Internetconsultatie Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering
De nieuwe 'modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept' maakt het gemakkelijker voor zorgverzekeraars en gemeenten om afspraken te maken over Welzijn op Recept.
31 mei 2023
Data Nurse: data benutten voor passende wijkverpleging
In het onderzoeksprogramma Data Nurse onderzoeken twee promovendi hoe data gebruikt kunnen worden om de zelfredzaamheid van ouderen met wijkverpleging te vergroten.
4 mei 2023
Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept
De nieuwe 'modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept' maakt het gemakkelijker voor zorgverzekeraars en gemeenten om afspraken te maken over Welzijn op Recept.
26 apr 2023
Subsidie voor verstevigen en borgen burgerparticipatie
Van 17 mei tot 29 juni 2023 tot kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het verstevigen en borgen van burgerparticipatie in het samenwerkingsverband.
20 apr 2023
Samenwerken in de zorg: er mag meer dan je denkt
De Mededingingswet biedt zorgaanbieders meer mogelijkheden om samen te werken dan ze zelf denken, aldus Bart Broers, directeur Zorg bij de Autoriteit Consument en Markt.
18 apr 2023
Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!
Wanneer bel je 112 of de huisartsenspoedpost? Veel mensen weten het niet. En dat kan tot lange wachttijden leiden. Verschillende partijen uit de (acute) zorg besloten mensen samen beter te informeren.
11 apr 2023
Minister Kuipers past wet aan voor digitaal voorschrijven medicijnen
Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bereidt een wetsvoorstel voor waarmee zorgverleners medicijnen mogen voorschrijven tijdens of na online contact met de patiënt.
21 mrt 2023
IZA-fonds Wijkverpleging voor investeringen in wijkzorg
ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het IZA-fonds Wijkverpleging van 75 miljoen euro opgericht. Het fonds heeft tot doel de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken.
17 mrt 2023
Eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord
In een brief aan de Tweede Kamer beschrijven de bewindslieden van VWS de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. "De beweging is gestart en de eerste resulaten worden zichtbaar. Het is nu zaak om koers te houden."
15 mrt 2023
Basisbeeld helpt regio’s bij opstellen regiobeelden
Regio’s kunnen nu gebruikmaken van een overzicht met beschikbare informatiebronnen. Hiermee kunnen regio’s eenvoudig de benodigde informatie verzamelen, waarmee zij een basisbeeld voor de regio kunnen maken.
1 mrt 2023
Tweede ronde subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders
Tot en met 31 maart kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen in de subsidieronde (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. De subsidie is bedoeld om administratieve processen in de organisatie te schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken.
16 feb 2023
Nieuwe specifieke uitkering voor domeinoverstijgend samenwerken
Vanaf 20 februari 2023 kunnen gemeenten de nieuwe specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) aanvragen. De SPUK DOS ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.
26 jan 2023
Handreiking cruciale ggz voor het goede gesprek en inventarisatie
Een van de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is zicht krijgen welke cruciale ggz regionaal, bovenregionaal en landelijk nodig is. De Handreiking cruciale ggz biedt suggesties en kaders voor deze inventarisatie én voor het goede gesprek.
19 jan 2023
Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik
VWS stelt 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar om grote veranderingen in de zorg te stimuleren. IZA-partijen maakten een beoordelingskader om de transformatieplannen te toetsen.
19 jan 2023
Criteria regiobeelden en regioplannen vastgesteld
Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen voor regionale samenwerking. Om regionale partijen te ondersteunen zijn er een aantal criteria geformuleerd.Op 21 december 2022 werden deze criteria vastgesteld.
19 dec 2022
Netwerkzorg Dichtbij Wijzer geeft inzicht in samenwerking
Huisartsen, gemeenten en burgerinitiatieven in Noord-Limburg hebben als eerste ervaring opgedaan met de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer om regionale samenwerking te ondersteunen.
19 dec 2022
Nieuwe ronde Regio-impuls Hartzorg
Regionale samenwerkingsverbanden voor behandeling van hartfalen kunnen subsidie aanvragen om hun samenwerking te verbeteren en uit te breiden.
14 dec 2022
Anne geeft structuur aan de dag
Anne4Care is een sprekend poppetje op een tablet dat mensen helpt structuur aan hun dag te geven.
7 dec 2022
10 handvatten voor succesvolle inwonerparticipatie
Beleid dat beter aansluit, meer vertrouwen en respect, grotere bereidheid om zelf iets aan problemen te doen: inwonerparticipatie kan veel brengen. Mits je inwoners goed tot hun recht laat komen.
6 dec 2022
Inkoophulp geeft inzicht in ziekte en preventie
Wat is de relatie tussen diabetes type 2 en de sociaaleconomische situatie van mensen? En welke interventies beloven het beste resultaat? Als inkopers van zorg antwoorden hebben op deze vragen, kunnen ze beter onderbouwd zorg inkopen.
7 nov 2022
Zorgtechnologie voor mensen met lagere inkomens
Zorgtechnologie inzetten om de gezondheid van mensen met lagere inkomens te verbeteren. Dat is het doel van HealthTech in Society, waarin hogescholen, bedrijflvenen zorgoganisaties en andere partijen samenwerken.
2 nov 2022
Tijdig opsporen diabetes voorkomt gevolgschade
Wetenschappers van het UMCG en de RUG onderzochten het verband tussen inkomen, diabetes type 2 en gevolgschade van diabetes type 2. Prof. dr. Jochen Mierau vertelt samen met zijn collega Yinjie Zhu over de uitkomsten.
24 okt 2022
Regioanalyses ondersteunen bestaande regiobeelden
De afgelopen jaren hebben regionale partijen al goede stappen gezet om beschikbare data te vertalen in bruikbare regiobeelden. De NZa heeft vandaag 42 regioanalyses gepubliceerd waarmee regio’s hun regiobeeld verder kunnen versterken en ontwikkelen.
20 okt 2022
Nieuw perspectief op regionaal samenwerken
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) constateert in haar essay 'De regio als redding?' dat er wel een grote variëteit aan regionale verbanden is ontstaan. Het is dan ook de vraag of de regio voor alle opgaven de juiste benadering is.
6 okt 2022
Regiobeelden die leiden tot samenwerking zijn waardevol
Regiobeelden kunnen regionale samenwerking stimuleren en dragen zo bij aan bereikbare, beschikbare en houdbare zorg voor iedereen in Nederland. Er zijn echter de nodige hindernissen om regiobeelden te maken, blijkt uit onderzoek.
6 okt 2022
Zo laat je burgers meedenken over zorgvernieuwing
Burgers willen best meedenken over de toekomst van het zorgstelsel en de Juiste Zorg op de Juiste Plek en zijn daartoe ook goed in staat, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Lees meer over het onderzoek.
20 sep 2022
Platform Mooi Maasvallei brengt de juiste zorg op de juiste plek
In Platform MooiMaasvallei werken partijen in de zorg, welzijn en bedrijfsleven in het Land van Cuijk samen aan de juiste zorg op de juiste plek. Secretaris-generaal Marcelis Boereboom van VWS bracht een werkbezoek aan de regio.
15 sep 2022
Netwerkzorg Dichtbij Wijzer ondersteunt transmurale samenwerking
De Netwerkzorg Dichtbij Wijzer is een hulpmiddel voor succesvolle samenwerking tussen zorgverleners. Ben jij betrokken bij een initiatief om netwerkzorg op te zetten en hebben jullie de wijzer gebruikt? Deel je ervaring!
5 sep 2022
Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op
ZonMw en Pluut & Partners hebben een verkenning uitgevoerd naar de uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. Met de opgedane inzichten kunnen bestaande DSV’s verder ontwikkeld en verduurzaamd worden.
22 aug 2022
Nieuwe ronde subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoaching
Met ingang van maandag 22 augustus om 14 uur is de achtste ronde geopend van de subsidieregeling Implementatie- en Opschalingscoach.
29 jun 2022
Tweede editie kennisagenda JZOJP verschenen
Twee jaar na de eerste kennisagenda brengt het Kennisplatform JZOJP nu een geactualiseerde en verder uitgewerkte editie uit. In de tweede editie ligt de nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de eerste editie.
13 mei 2022
Nieuwe subsidieronde Regio-impuls geopend
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft een nieuwe subsidieronde geopend voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni.
11 apr 2022
Gedeeld eigenaarschap nodig voor effectieve burger- en patiëntenparticipatie
Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de factoren die effectieve burger- en patiëntenparticipatie in de weg staan. Dit onderzoek laat zien dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten meer kennis en hulpmiddelen zouden willen.
22 mrt 2022
Nieuwe Netwerkzorg Dichtbij Wijzer ondersteunt Limburgse samenwerking rond Welzijn op Recept
Een succesvol netwerk opzetten tussen zorgaanbieders of over domeinen heen gaat niet zonder slag of stoot. Om houvast te geven in het proces is vanaf vandaag de Netwerkzorg Dichtbij Wijzer beschikbaar.
15 mrt 2022
Van spreekkamer naar leefstijlinterventie, zo doe je dat
Met behulp van leefstijlbegeleiding werken mensen samen met een professional aan verbeteringen. Een netwerk van professionals kan hierbij helpen, maar wie moeten er dan betrokken zijn en hoe geef je zo’n netwerk vorm? FMS en NVZ bieden handvatten.
23 feb 2022
Stadspoli Leeuwarden deelt ervaringen tijdens werkbezoek JZOJP
Samen met de Federatie Medisch Specialisten en collega’s van VWS bezocht team JZOJP de Stadspoli in Leeuwarden. Een succesvol initiatief volgens huisartsen, medisch specialisten én patiënten.
21 feb 2022
Subsidie Regio-impuls Hartzorg geopend
Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC-Connect kunnen nu bij ZonMw een subsidie aanvragen. Met de Regio-impuls Hartzorg kunnen ze regionale transmurale afspraken implementeren.
2 feb 2022
E-healthmonitor 2021 toont kansen en belemmeringen van digitale zorg
De E-healthmonitor 2021 laat zien dat onze zorg al een stuk digitaler is dan twee jaar geleden, maar dat er nog veel winst te behalen is om digitale zorg vast onderdeel te laten uitmaken van de zorg.
19 jan 2022
Kijk terug: webinar Regionale samenwerking en innovatie in de wijk
Regionaal en organisatie-overstijgend werken aan praktische innovatieve oplossingen in de wijkverpleging is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze webinar van 13 januari stonden regionale samenwerking en de positie van innovatie daarin centraal.
17 jan 2022
NVZ participeert in BeterDichtbij
In het Nederlandse zorglandschap krijgt digitalisering op steeds meer plekken een strategische positie. Gesprekken tussen arts en patiënt vinden meer en meer digitaal plaats. De NVZ heeft daarom het besluit genomen te participeren in BeterDichtbij.
23 dec 2021
ZonMw en Hartstichting gaan samenwerken aan Juiste Hartzorg op de Juiste Plek
Bij atriumfibrilleren en hartfalen zijn vroege opsporing en optimale behandeling essentieel om de ziektelast te verlagen. Goede samenwerking is een belangrijke stap om dit te bereiken. Daarom zijn ZonMw en de Hartstichting een samenwerking gestart.
16 dec 2021
PGOsupport gaat beleidsmakers en overheden helpen om patiëntenparticipatie vorm te geven
Patiëntenparticipatie valt of staat met een goede samenwerking tussen patiëntenvertegenwoordigers en hun gesprekspartners binnen organisaties en overheden. Daarom gaat PGOsupport zich vanaf nu ook richten de ondersteuning van gesprekspartners.
13 dec 2021
Dit zijn de 10 best gelezen praktijkvoorbeelden van 2021
Het afgelopen jaar zijn er weer veel mooie initiatieven uit de praktijk met ons gedeeld. We zetten op een rij welke praktijkvoorbeelden in 2021 het meest gelezen werden. Bekijk de top 10!
1 dec 2021
Consortium bouwt aan datagedreven wijkverpleging
In de wijkverpleging is een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Die wordt nu nauwelijks benut om het effect van interventies te meten en te verbeteren. Om de potentie van deze data gerichter te benutten is het consortium Data Nurse opgericht.
25 nov 2021
5 succesfactoren van zelfhulpgroepen als pijler van informele zorg
Zelfhulpgroepen kunnen veel steun en erkenning bieden. Hoe maak je van zelfhulp een effectieve pijler van informele zorg? Een werkbezoek aan Duitsland leverde 5 succesfactoren op.
24 nov 2021
Campagne informeert patiënten over voordelen digitaal contact met zorgverlener
Beeldbellen en appen met de dokter zijn in veel gevallen een goed alternatief voor fysiek contact. De campagne ‘Thuis kan het ook’ roept patiënten op om met hun zorgverlener in gesprek te gaan over digitaal contact.
17 nov 2021
Reinier de Graaf ziekenhuis zet in op levensloopgeneeskunde
Om de juiste zorg op de juiste plek én op het juiste moment te bieden, gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis zich richten op levensloopgeneeskunde. Een van de projecten is ondersteuning bij maatschappelijke hulpvragen.
8 nov 2021
Stappenplan helpt regiopartners bij innovatie in de wijkverpleging
Regionaal en organisatieoverstijgend werken aan praktische innovatieve oplossingen in de wijkverpleging is makkelijker gezegd dan gedaan. Het stappenplan Regiovisie en innovatie in de wijk helpt partijen om constructief samen te werken aan innovatie.
20 okt 2021
Voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek 2021 verschenen
Drie jaar na het startsein voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek concludeert minister De Jonge in de jongste voortgangsbrief dat de ingezette beweging z'n vruchten afwerpt. Er is veel innovatief vermogen en intrinsieke motivatie van alle betrokkenen
7 okt 2021
Op een interactieve manier aan de slag met regionale samenwerking
Verschillende partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging ontwikkelden de Serious Game JZOJP. Met het simulatiespel ervaar je samen welke uitdagingen er kunnen zijn en hoe je deze gezamenlijk kan overbruggen.
5 okt 2021
Samen innoveren tijdens de Slimme Zorg Estafette 2022
Van 27 januari tot 25 februari vindt de tweede editie van de Slimme Zorg Estafette plaats. Een periode waarin we slimme zorg en innovatie centraal stellen en we samen kijken naar nieuwe mogelijkheden.
28 sep 2021
Extra aandacht voor valpreventie in de Valpreventieweek
Gisteren is de Valpreventieweek van start gegaan. In deze week besteden we samen met VeiligheidNL en landelijke partners aandacht aan bewustwording van en kennisdeling over valpreventie.
15 sep 2021
Gezocht: organisaties voor pilot depressiepreventie
Is jouw organisatie bezig met depressiepreventie en wil jij de bestaande samenwerking met andere partijen in jouw regio versterken? Meld je dan aan voor de pilot!
13 sep 2021
Wij werken aan de juiste informatie op de juiste plek: help jij mee?
Alles op deze website is bedoeld om jou en anderen te ondersteunen bij de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het is daarom heel belangrijk voor ons om te weten hoe jij de website ervaart. Vul de korte vragenlijst in!
23 aug 2021
Juiste zorg en ondersteuning voor oudere migranten voorkomt onnodige spoedzorg
Bewoners van Amsterdam Nieuw-West komen vaak onterecht op de spoedzorg. Vaak zijn dit ouderen met een migratieachtergrond. Pharos heeft onderzocht hoe het zorg- en ondersteuningsaanbod beter kan, zodat onnodig gebruik van de spoedzorg afneemt.
23 aug 2021
Preventieaanbod voor inwoners met laag inkomen Amsterdam Zuidoost kan beter
Inwoners van Amsterdam Zuidoost met een laag inkomen maken nauwelijks gebruik van het preventieaanbod in hun wijk. Pharos heeft voor gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis onderzocht hoe het preventieaanbod passender en toegankelijker kan.
6 aug 2021
Start regionale samenwerkingsverbanden met implementatie Gecombineerde Leefstijlinterventies
Het aanbod van de Gecombineerde Leefstijl Interventie is in Nederland nog niet dekkend. Tien regionale samenwerkingsverbanden ontvingen van ZonMw subsidie voor de implementatie van GLI-programma's in hun regio.
5 aug 2021
Health Transformation Community: regionale zorg veranderen doe je zo!
Alles is gezondheid start in november met de Health Transformation Community. Er is verandering op verschillende vlakken nodig voor een gezonder en vitaler Nederland. Deze nieuwe opleiding leert je hoe je dat aanpakt binnen regionale netwerken.
14 jul 2021
Gebruik Gecombineerde leefstijlinterventies verdubbeld
Huisartsen adviseren mensen met (zwaar) overgewicht steeds vaker om een Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te volgen. Een evaluatie door het RIVM laat zien dat het aantal deelnemers aan een GLI in de tweede helft van 2020 is verdubbeld.
7 jul 2021
Gemeenten en zorgverzekeraars werken vaker samen aan preventie
Uit een evaluatie door het RIVM blijkt dat gemeenten en zorgverzekeraars in 2020 meer zijn gaan samenwerken aan preventie rond risicogroepen.
7 jul 2021
Kijk terug: webinar Preventie
In het webinar 'Preventie: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag' vertelden twee organisaties hoe zij met preventie aan de slag zijn gegaan.
30 jun 2021
Radboudumc ziet aantal complicaties halveren door Fit4Surgery-programma
Patiënten met darmkanker in het Radboudumc krijgen sinds 2 jaar het programma Fit4Surgery aangeboden. Hiermee verbeteren ze hun conditie voordat ze geopereerd worden. Wegens succes wordt het programma nu uitgebreid naar alle ziektebeelden.
28 jun 2021
Kijk terug: webinar Slimme zorg en innovatie
In dit webinar over slimme zorg en innovatie keken we naar de praktijk. Simon Broersma ging in gesprek met Arien Storm, Marleen de Monchy en Sjoerd van Dekken van Lentis en Jolanda Buwalda van Omring over hun ervaringen en aanpak van slimme zorg.
21 jun 2021
Webinar 5 juli: Preventie - van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
Hoe ziet succesvolle preventie eruit in de praktijk? In een webinar op 5 juli vertellen de gemeente Deventer en ouderenzorgorganisatie De Zorgboog over hun innovatieve aanpak.
10 jun 2021
Webinar 24 juni: Slimme zorg en innovatie
Innoveren blijkt in de praktijk een lastige opgave. Toch laten verschillende organisaties zien dat succesvol innoveren mogelijk is. In het webinar op 24 juni vertellen twee zorgaanbieders hoe zij dit hebben aangepakt.
2 jun 2021
Niet-vrijblijvende afspraken huisarts en wijkverpleging cruciaal voor goede samenwerking rond kwetsbare ouderen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht hoe de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleging verloopt in de zorg voor kwetsbare ouderen. Lees meer over de bevindingen.
2 jun 2021
Vertrouwen en medisch leiderschap succesfactoren voor netwerkzorg
Onderling vertrouwen en medisch leiderschap zijn een aantal van de factoren die bijdragen aan een succesvol zorgnetwerk. Dit blijkt uit een evaluatie van BeterKeten, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond.
31 mei 2021
Laatste ronde 'Training tot digicoach' opent op 1 juni
Op dinsdag 1 juni 2021 om 14.00 uur opent de derde en laatste ronde van de regeling Training tot digicoach van Zorg voor innoveren. Lees snel wat je nu al kan doen om je aanvraag voor te bereiden.
26 mei 2021
Kijk terug: webinar Samenwerken in regionale netwerken
In het webinar ‘Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld naar regioaanpak’ ging Simon Broersma (Skipr) in gesprek met Sven de Langen, Margriet Schneider en Joost Koemans over uitdagingen en kansen in regionale samenwerking.
10 mei 2021
ActiZ, Zorgthuisnl en ZN organiseren webinar 'Onplanbare nachtzorg'
Op 3 juni organiseren ActiZ, Zorgthuisnl en ZN een webinar over de uitvoering van onplanbare nachtzorg in de praktijk. Meld je nu aan!
10 mei 2021
Beweegcirkel helpt om cliënten in beweging te krijgen
Meer bewegen levert allerlei gezondheidsvoordelen op en kan helpen om ziekte te voorkomen. Toch bewegen veel mensen nog te weinig. Om professionals te helpen hun cliënten in beweging te krijgen, heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen de Beweegcirkel ont
10 mei 2021
Zo draagt zorgevaluatie bij aan de juiste zorg op de juiste plek
Medisch specialisten verzamelen continu nieuwe kennis over welke zorg voor welke patiënt effectief is. Uit een nieuw factsheet van de FMS blijkt hoe zorgevaluatie kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
4 mei 2021
Webinar 18 mei: Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld naar regioaanpak
Samenhangende zorg in de regio organiseren is een van de ambities van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hoe pak je dat aan? In dit webinar op 18 mei gaan experts uit 3 regio's met elkaar in gesprek over hun regioaanpak.
28 apr 2021
FMS organiseert online congres over juiste zorg op de juiste plek
In heel Nederland maken medisch specialisten de juiste zorg op de juiste plek mogelijk. Hoe kunnen we die beweging verder brengen? De Federatie Medisch Specialisten organiseert op 8 september 2021 een online congres rondom deze vraag.
26 apr 2021
Subsidie geopend voor opschalen e-health in lopende Regio-impulstrajecten
Samenwerkingsverbanden die e-health inzetten binnen een lopend Regio-impulstraject kunnen nu een extra subsidie aanvragen voor opschaling van e-health.
19 apr 2021
Save the date: 3 nieuwe JZOJP-webinars vanaf mei
Na het succes van de eerste reeks webinars in 2020, organiseren we vanaf mei 3 nieuwe webinars. Inspirerende experts uit het veld gaan in gesprek over thema's als regionale samenwerking, innovatie en preventie. Zet de data alvast in je agenda!
14 apr 2021
Stapsgewijs een hackathon organiseren met nieuwe toolkit
Hackathons worden steeds vaker ingezet om in korte tijd tot nieuwe ideeën te komen. Maar hoe pak je dat aan, zo'n hackathon? Stichting Health Challenges Nederland heeft een toolkit gemaakt waarmee je stapsgewijs een succesvolle hackathon organiseert.
2 apr 2021
Subsidieoproep voor onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking
Hoe en op welke manier kan een multidisciplinaire samenwerking bijdragen aan deze ambities? Die vraag staat centraal binnen de nieuwe subsidieoproep van ZonMw.
31 mrt 2021
Lerende evaluatie JZOJP start actietafel GGZ: schrijf je nu in
Wat is er nodig om binnen de GGZ de juiste zorg op de juiste plek te realiseren? Deze vragen staan centraal in de actietafel GGZ en mentale diversiteit, die half mei zal starten. Je kunt je nu aanmelden.
9 mrt 2021
Eerste Slimme Zorg Estafette geslaagd
In februari vond de eerste Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats, als vervolg op de bekende e-healthweek. Met trots kijken we terug op een geslaagde maand vol inspiratie en inzichten. Door het hele land zijn er meer dan 200 activiteiten georganiseerd.
8 mrt 2021
Digitale zorg duurzaam inbedden met Zorg Dichtbij Wijzer
Met de nieuwe Zorg Dichtbij Wijzer kunnen klinische teams in samenspraak met elkaar en patiënten besluiten hoe digitale zorg binnen specifieke zorgpaden wordt ingezet.
4 mrt 2021
Blauwe Zorg laat zien dat regionale samenwerking werkt
Kun je de gezondheid en kwaliteit van leven van burgers verbeteren door domeinoverstijgend en multidisciplinair te gaan werken? De Limburgse pilot Blauwe Zorg in de wijk laat zien dat dit kan en hoe je hier successen in kunt behalen.
24 feb 2021
De VIPP GGZ regeling in de praktijk: twee projecten
De VIPP GGZ regeling is bedoeld om de informatievoorziening en het gebruik van e-health in de GGZ te verbeteren. Hoe zetten organisaties die regeling in de praktijk in? Afgelopen vrijdag bracht Ronnie van Diemen een bezoek aan twee projecten.
24 feb 2021
Nieuw stappenplan helpt om sneller vervolgzorg te vinden
ZN en V&VN hebben samen een stappenplan en handreiking ontwikkeld die transferverpleegkundigen kunnen gebruiken om tot goede vervolgzorg te komen.
15 feb 2021
VWS wil met campagne stress rond zwangerschap verminderen
Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde en papaliefde is...’ wil het ministerie van VWS ouders helpen stress te verminderen over bijvoorbeeld woon- of geldproblemen.
8 feb 2021
Patiënt wil meer en anders geïnformeerd worden over digitale zorg
In de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek speelt digitale zorg een cruciale rol. Toch blijkt dat veel patiënten weinig tot geen informatie krijgen over de digitale mogelijkheden.
8 feb 2021
SG Erik Gerritsen krijgt inkijkje in innovatietraject thuismonitoring
In het kader van de Slimme Zorg Estafette bracht Secretaris-Generaal Erik Gerritsen op 4 februari een digitaal bezoek aan het Nijmeegse CWZ. Het bezoek stond in het teken van CWZ Thuis, een applicatie voor zorg en ondersteuning op afstand.
4 feb 2021
Dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ gepubliceerd
Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de (ouderen)zorg blijvend borgen? Dat is de grote vraag die in de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ gesteld wordt.
18 jan 2021
GGZ nu ook toegang tot Wet langdurige zorg
Ongeveer 10.000 mensen met een psychische stoornis hebben permanente toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Per 1 januari 2021 hebben zorgaanbieders toegang tot de Wlz voor bekostiging van deze zorg.
18 jan 2021
Zo organiseer je telebegeleiding voor hartpatiënten
Telebegeleiding bij hartpatiënten kan helpen om het aantal ziekenhuisbezoeken en -opnames te verminderen. Maar hoe organiseer je dit als ziekenhuis? De implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen biedt ziekenhuizen een leidraad.
11 jan 2021
Gemeente Coevorden opent subsidie voor innovatie in zorg en ondersteuning
De gemeente Coevorden wil dat zoveel mogelijk inwoners zelfredzaam, gezond en actief zijn. Om meer mensen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor innovatieve producten, diensten of werkwijzen.
7 jan 2021
Derde ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend
Per 6 januari 2021 kunnen zorginnovatoren weer gebruikmaken van de subsidieregeling voor implementatie- en opschalingscoaching. Met de subsidie kunnen externe coaches ingehuurd worden die adviseert over implementatie- en/of opschalingsvraagstukken.
17 dec 2020
Subsidieoproep voor Gecombineerde Leefstijlinterventies geopend
Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) zijn een effectief middel om langdurige gedragsverandering en een gezondere leefstijl te bereiken. Er is een subsidie geopend om de implementatie van GLI’s op regioniveau te bevorderen.
26 nov 2020
Kijk terug: webinar Gezondheid voorop
Wat is er nodig om in de zorg echt aan de voorkant te gaan sturen? Hierover ging Simon Broersma (Skipr) op 24 november in een webinar in gesprek met Daan Bultje (Healthy Netword Noord-Nederland) en Rosanne Warmerdam (Pando Network).
19 nov 2020
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen: hoe doe je dat?
Ieder mens heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid. In Nederland zijn er helaas nog grote gezondheidsverschillen. Hoe verminder je die? Lees in dit bericht over 2 handige hulpmiddelen die je direct kunt gebruiken in jouw organisatie.
9 nov 2020
NZa-regeling maakt kleinschalige innovatieve experimenten mogelijk
Er zijn ideeën genoeg over hoe we kunnen vernieuwen in de zorg. Mooie plannen stranden echter vaak door obstakels in de financiering. Met een speciale regeling stimuleert de Nederlandse Zorgautoriteit kleinschalige experimenten.
4 nov 2020
Nieuwe regeling geopend: training tot digicoach
Het succesvol inzetten van slimme zorgoplossingen vraagt niet alleen om welwillendheid van medewerkers, maar ook om een bepaald niveau van digivaardigheid. Zorg voor innoveren opent daarom een nieuwe subsidieregeling.
2 nov 2020
Kijk terug: webinar Innovatie en slimme zorg
Voor de organiseerbaarheid van de zorg is het belangrijk om te blijven innoveren. Maar hoe pakken we dat aan? Hierover ging de webinar van 27 oktober met gasten Wiro Gruisen (regiomanager bij CZ) en Joris Arts (manager bij DiSofa online therapie).
28 okt 2020
Webinar 24 november: Gezondheid voorop
Voorkomen is beter dan genezen. Het zorgveld is het er daarom wel over eens: we moeten meer investeren in preventie en in een gezonde leefstijl. Met mindernadruk op ziekte en behandeling.
12 okt 2020
Regionale samenwerking en patiëntenparticipatie: zorg organiseren rondom de mens
Hoe organiseren we de zorg rondom de patiënt? En waarom is regionale samenwerking zo belangrijk? Op 8 oktober ging Simon Broersma (Skipr) hierover in gesprek met bestuurders Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland) en Bart Smit (Mediis).
24 sep 2020
Webinar 8 oktober: Domeinoverstijgende en regionale samenwerking
Op 8 oktober gaan experts Dianda Veldman en Bart Smit in een webinar in gesprek over zorg organiseren over de grenzen van instellingen en domeinen heen.
11 sep 2020
E-healthweek wordt Slimme Zorg Estafette
Juist als het gaat om digitale zorg moet je innoveren. Daarom wordt de e-healthweek vanaf nu de Slimme Zorg Estafette. Niet een week, maar een hele maand met het thema zorginnovatie, in februari 2021.
8 sep 2020
Nieuw whitepaper: 5+1 succesfactoren voor digitale services in het ziekenhuis
Hoe kun je digitale zorg als ziekenhuis succesvol organiseren? In een nieuw whitepaper doet BeterDichtbij een boekje open over wat hiervoor nodig is.
31 aug 2020
Rapport 'Stand van het land Regiobeelden' gepubliceerd
Onderzoeksbureau Berenschot bracht in kaart hoe het er nu voor staat met de regiobeelden en de daaruit voortvloeiende regioplannen.
10 aug 2020
Ziekenhuis en huisarts werken samen aan betere zorg bij osteoporose
Het Tergooi ziekenhuis is in juli gestart met een pilot om anderhalvelijnszorg te bieden bij osteoporosepatiënten.
9 jul 2020
Corona biedt volop kansen voor de zorg
Welke lessen kan de zorg trekken uit de coronacrisis? Hoe gaan we de snelle veranderingen die zijn ingezet vasthouden? Op 7 juli vond de webinar ‘Kansen voor de zorg in coronatijd’ plaats.
6 jul 2020
Sterke wijknetwerken opbouwen met nieuwe online toolbox
Sterke wijknetwerken bevorderen de vitaliteit en gezondheid van bewoners. Maar hoe organiseer je zoiets? HAN University of Applied Sciences heeft een online toolbox ontwikkeld om succesvol netwerk op te zetten.
26 jun 2020
Gezamenlijk leren centraal in lerende evaluatie JZOJP
Het RIVM heeft het Plan van Aanpak voor de lerende evaluatie JZOJP gepubliceerd. Met de lerende evaluatie wil men lokale, regionale en landelijke partijen inspireren, ondersteunen en stimuleren om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verd
26 jun 2020
Voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek beschikbaar
Aandacht voor welbevinden van mensen en goede zorgverlening bereik je niet alleen in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis of het verpleeghuis. Het vraagt juist samenwerking tussen heel veel partijen.
24 jun 2020
Eerste editie kennisagenda JZOJP verschenen
Het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek overhandigde vandaag de eerste kennisagenda aan het ministerie van VWS. De kennisagenda bevat aanbevelingen om kennis uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk.
28 jan 2020
Video: Minister Bruins bezoekt Technologie en Zorg Academie in Enschede
Minister Bruins was maandag 27 januari te gast bij de Technologie en Zorg Academie (TZA) in Enschede. Hij sprak met afgevaardigden van ziekenhuis MST, revalidatiecentrum Roessingh en zorgverzekeraar Menzis over e-health, medische innovatie en afspraken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
28 jan 2020
E-healthweek: JZOJP bezoekt innovatiemarkt Ikazia ziekenhuis
Het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam liet patiënten en medewerkers vandaag kennismaken met e-health op een innovatiemarkt. Het team van de Juiste Zorg op de Juiste Plek bezocht de markt en sprak met de innovatiegroep van het ziekenhuis.
23 jan 2020
Ervaringsdeskundigen gezocht voor ontwikkeling van regiobeelden
Het patiëntperspectief is van belangrijke waarde bij het opstellen en (door)ontwikkelen van de regiobeelden. PGOsupport is daarom op zoek naar ervaringsdeskundigen die interesse hebben om het patiëntperspectief te vertegenwoordigen in hun regio.
15 jan 2020
Welzijn op Recept in steeds meer gemeenten
Gisteren overhandigde het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept nieuw onderzoek aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Het onderzoek laat zien dat inwoners uit 83 verschillende gemeenten al gebruik kunnen maken van Welzijn op Recept.
13 jan 2020
Wondspreekuur ontvangt prijs voor kwaliteit en veiligheid
Het wondspreekuur in de huisartsenpraktijk, in samenwerking met Isala, heeft de jaarlijkse prijs voor kwaliteit en veiligheid ontvangen. Het project scoorde het beste op drie belangrijke punten: betere zorgresultaten, zorg dichtbij huis en betaalbare zorg.
9 jan 2020
Minister Bruins bezoekt 3 krachtige projecten in Nijmegen
Woensdag 8 januari bracht Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport (MZS), een bezoek aan Nijmegen. Hier maakte hij kennis met verschillende projecten die ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van mensen.
18 dec 2019
3 subsidierondes JZOJP geopend
De 3 nieuwe subsidierondes zijn geopend door het ZonMw-programma JZOJP. Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen.
19 nov 2019
Minister Bruins bezoekt Gedeelde Zorg
Op maandag 18 november bezocht minister Bruins het programma Gedeelde Zorg in Midden-Holland. In dit programma werken gemeenten, ziekenhuis, huisartsen, GGZ, VVT en thuiszorg regionaal samen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren.
4 sep 2019
Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht
Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’.
3 sep 2019
Minister bezoekt JZOJP-initiatieven in Groningen
Maandag 2 september bracht minister Bruins een bezoek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tijdens dit bezoek maakte hij kennis met een aantal projecten die bijdragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.
18 jul 2019
Informatiebijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
In september organiseert ZonMw informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden in een subsidie voor lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen bieden.
18 jun 2019
JZOJP Voortgangsrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer
Vandaag heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een voortgangsrapportage over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) naar de Tweede Kamer gestuurd.
27 mei 2019
Magazine ‘Toezicht op zorgnetwerken’ gelanceerd
Steeds vaker krijgen mensen zorg thuis en dat vraagt het nodige. Van zorgverleners, patiënten en hun naasten. Op welke wijze werk je samen in een netwerk? Hoe zorg je dat je echt vanuit het perspectief van de patiënt de zorg verleent?