17 maart 2023

Eerste wapenfeiten Integraal Zorgakkoord

De uitwerking en uitvoering van het Integraal Zorgakkoord begint op stoom te komen, schrijven ministers Ernst Kuipers en Conny Helder in een brief aan de Tweede Kamer. Het akkoord om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden is in september 2022 getekend. In de periode daarna is de beweging naar passende zorg onmiskenbaar ingezet.

Passende zorg is zorg die waardegedreven is en samen met en rondom de patiënt tot stand komt. De patiënt krijgt de juiste zorg op de juiste plek en de nadruk ligt meer op gezondheid en minder op ziekte. Verder is er een prettige en goede werkomgeving. Aan verschillende thematafels maken betrokken partijen afspraken over wat er nodig is om passende zorg te realiseren en hoe ze daar uitvoering aan kunnen geven. 

Indicatoren om de beweging te volgen

Maar hoe kunnen deze beweging of cruciale veranderingen worden gemonitord? Het RIVM onderzocht op welke onderwerpen het veranderproces, specifiek voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek, het beste kan worden gevolgd, en of daarvoor nog nieuwe informatie nodig is. Samen met partners van de Hoofdlijnenakkoorden (HLA) is gewerkt aan een indicatorenset JZOJP. De set geeft inzicht in de voortgang van de beweging (JZOJP) en helpt zo ook richting te geven aan IZA-activiteiten. De komende periode zal de set verder worden uitgebreid en betrokken bij de IZA-monitoring. 

Instrumenten voor uitvoering IZA

Sinds de ondertekening van het IZA zijn diverse instrumenten beschikbaar gekomen. Zo maakten de IZA-partijen een beoordelingskader om transformatieplannen te toetsen. Als de plannen voldoen aan de criteria in het beoordelingskader, komen ze in aanmerking voor subsidie. Ook zijn er criteriasets opgesteld voor regiobeelden en regioplannen. Partijen die domeinoverschrijdend samenwerken kunnen een beroep doen op een nieuwe SPUK-regeling. Ggz-partijen kunnen met de 'Handreiking cruciale ggz' huidige en toekomstige vraag en aanbod in beeld brengen.   

Download de brief over de voortgang IZA