Privacy

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij de gegevens nodig zijn voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Beveiligen Persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.