Je wilt een zorgaanbieder worden, en dan?

Als zorgaanbieder in de wijkverpleging ben je niet alleen bezig met het verlenen van zorg, maar ben je ook een onderneming. Waar begin je en waar moet je aan denken bij het opzetten van een organisatie? Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste stappen.

Stappenplan bij het starten als zorgaanbieder

1. Schrijf je als ondernemer in bij KVK

Elke ondernemer moet zich melden bij KVK. De KVK geeft je gegevens door aan de Belastingdienst, dus daar hoef je je niet apart bij aan te melden. Het is vooral voor de omzetbelasting belangrijk dat je bent ingeschreven bij KVK.

2. Meld je aan als nieuwe zorgaanbieder bij CIBG

Ā Je moet je binnen drie maanden voor de start van de zorgverlening melden. Start niet met zorg verlenen voordat je de melding hebt afgerond. Als je een zorginstelling start met meer dan 10 zorgverleners, dan moet je een vergunning aanvragen. In sommige gevallen neemt de IGJ contact met je op.

3. Vraag een AGB-code aan

Als je verzekerde zorg wilt leveren, heb je een AGB-code nodig om de zorg te declareren. Zo krijg jij betaald voor de zorg die je levert en krijgt de cliĆ«nt de zorg (deels) vergoed. EenĀ AGB-code vraag je aan bij Vektis.

4. Voldoe aan de kwaliteitseisen

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat wat goede zorg is en wat er moet gebeuren als mensen klachten hebben over de zorg.

5. Breng in kaart wat de kosten zijn voor de zorg die je levert

En zorg ervoor dat het makkelijk terug te zien is in de tarieven voor elke taak. De NZa stelt elk jaar vast wat de maximumtarieven zijn van de verschillende soorten zorg in de wijkverpleging.

6. Stel algemene voorwaarden op

Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar het is wel handig om dit soort zaken geregeld te hebben. Dat zijn bijvoorbeeld regels over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten.

7. Regel je verzekeringen

Als ondernemer moet je ook een zorgverzekering hebben. En je kunt je verzekeren tegen een aantal andere (bedrijfs)risicoā€™s.Ā BekijkĀ 10 verzekeringen voor startende ondernemers op de website van Kamer van Koophandel.

8. Maak cliëntendossiers aan

Als zorgverlener moet je van elke cliĆ«nt een medisch dossier bijhouden. Hierin staan gegevens over bijvoorbeeld de gezondheid van de cliĆ«nt en over de behandeling. Medische gegevens moet je goed beveiligen. In deĀ privacywet AVGĀ staat wat je hiervoor moet doen.

9. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat je als zorgprofessional moet doen als je huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Elke zorginstelling en zorgaanbieder stelt een meldcode vast.

Waar moet je aan voldoen als nieuwe zorgaanbieder?

De NZa heeft een informatiekaart voor (nieuwe) zorgaanbieders in de wijkverpleging. Deze kun je vinden op de website van de NZa. Je vindt er tips die je op weg helpen in de regels over registratie en declaratie van zorg.

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Hierin staat dat nieuwe zorgaanbieders zich via het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) moet melden bij de IGJ voordat zij starten met het verlenen van zorg. Deze aanmeldplicht helpt de IGJ om beter toezicht te houden en is bedoeld om je als zorgaanbieder bewust te maken van de (kwaliteits)eisen.

Om je op weg te helpen bij het voldoen aan alle kwaliteitseisen is er een kwaliteitscheck. Op de website van de Wtza vind je hier meer informatie over. Dit is een vragenlijst die je voor jezelf kunt gebruiken. Voordat je begint met het invullen hiervan is het handig om na te gaan onder welke wet je zorg biedt en hoe je financiering eruitziet.

Onderdeel van de wet is ook dat je intern toezicht goed organiseert. Heb je hulp nodig bij het inrichten van intern toezicht? Dan kun je terecht bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Waarom is goed bestuur zo belangrijk?

© VWS, Purebudget

Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede en betaalbare zorg krijgt, is het belangrijk dat de kwaliteit en structuur van je organisatie op orde is. Goed bestuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

In eenĀ video van de NZaĀ vind je meer uitleg over wat goed bestuur is. Voor zorgorganisaties is er deĀ Governandecode ZorgĀ waarin zeven principes staan die helpen bij het waarborgen van goede zorg, maatschappelijk vertrouwen en de maatschappelijke doelstelling van je organisatie. Daarnaast is er ook hetĀ Kader Goed bestuur, waarin de IGJ en NZa uitleggen wat zij verstaan onder Goed Bestuur.Ā 

Rollen en taken beschrijven binnen je eigen organisatie

Voordat je je aanmeldt bij verschillende organisaties zoals de KvK, moet je vaak al hebben nagedacht over de rechtsvorm van je organisatie en over hoe je omgaat met personeel bijvoorbeeld.

Maak een organogram

Het kan je helpen om een organogram te maken zodat het voor iedereen duidelijk is wat de structuur in je organisatie is (zoals een BV of een stichting). Ook voor je personeel is dat handig. Kijk voor hulp over hoe je een organogram maakt op de website van Ondernemen met personeel.

Stel een bedrijfsreglement op

Om de relatie met je werknemers goed te houden, kan het handig zijn om bedrijfsregels op te stellen. Dat kun je doen in een bedrijfsreglement. Voor tips en een voorbeeld van een bedrijfsreglement kijk je op de website van Ondernemen met personeel.

Houd je personeelsadministratie goed bij

Als je iemand in dienst neemt, ben je verplicht om personeelsadministratie bij te houden. Op de website van MKB Servicedesk vind je een aantal dingen waar je aan moet denken.

Administratieve organisatie en interne controle

Goede zorg leveren betekent ook dat de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) in orde is. Zo zorg je ervoor dat je op tijd bent met rekeningen betalen, declareren en dat je kunt uitleggen van wie en naar wie geld wordt overgemaakt. Je voorkomt menselijke fouten en fraude hiermee. Bij een goed werkende AO/IC kun je zelf afwijkingen en risicoā€™s bepalen, bijsturen en grip houden op de inkomsten. Een goed werkende AO/IC is dus belangrijk vanuit wet- en regelgeving, de afgesloten contracten, maar misschien nog wel het belangrijkste voor het goed regelen van het financiĆ«le proces.

Je vindt meer informatie over hoe je AO/IC-opzet en uitvoert in dit document van business consultant AAG.Ā 

Hoe registreer je zorg?

© VWS, Purebudget

Er kan veel tijd gaan zitten in administratie. De registratiewijze ā€˜zorgplan = planning = realisatie, tenzijā€™ zorgt voor minder administratieve lasten. Deze handreiking geeft je hulp bij het registeren van zorg op een andere manier dan het vastleggen van gewerkte minuten tijdens de dag. Zo blijft er meer tijd over voor de zorg van de cliĆ«nt. De handreiking vind je op deĀ website van Zorg voor Beter.

Kijk ook bij deĀ Factchecker ā€“ Registreren in de wijkverplegingĀ van Vilans hoe je de registratielast kunt beperken.

Een cliƫntendossier maken en bijhouden

Om gegevens over de inhoud van de zorg van behandeling van cliĆ«nten bij te houden, gebruik je het elektronisch cliĆ«ntendossier (ECD). Hierin staat bijvoorbeeld de (medische) voorgeschiedenis van cliĆ«nt, contactgegevens en de rapportage. Een ECD is ingericht volgens de stappen van het zorgproces en helpt zorgprofessionals bij het maken van klinische beslissingen en het doen van je dagelijkse werk. Op deĀ website van VilansĀ en vanĀ V&VNĀ vind je hier meer informatie over.

Hoe zorg je dat een cliƫnt een goede keuze kan maken in de zorg die ze willen krijgen?

Als zorgaanbieder ben je verplicht om cliƫnten te informeren over de mogelijkheden en de kosten van de zorg. Ook als je geen contract hebt met een zorgverzekeraar moet je aan een cliƫnt uitleggen hoe de zorg betaald wordt. Veel zorgaanbieders betalen het zelf. De kosten komen dan niet bij de cliƫnt te liggen, maar ze moeten wel aangeven of ze wel/geen contract hebben.

Wil je meer weten over hoe dit werkt? Lees de Regeling transparantie zorgaanbieders of neem een kijkje op de website van ZorgkaartNederland waar cliƫnten een overzicht krijgen van hoe andere cliƫnten de zorg hebben ervaren.

Met welke wetten en verplichtingen heb je te maken als nieuwe zorgaanbieder?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen Ć©n voor individuele zorgverleners (solistisch werkende zorgverleners), zoals zzpā€™ers. Als zorgaanbieder val je onder deze wet als je handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. Jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning valt niet onder de Wkkgz.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wzd geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Op de website van Dwang in de zorg vind je veel praktische informatie over deze wet.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Een cliƫnt of patiƫnt van een zorginstelling kan meepraten over het beleid via de cliƫntenraad. Dat regelt de Wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen (Wmcz). De cliƫntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiƫnten en cliƫnten. Alle instellingen in de gezondheidszorg met meer dan 10 personeelsleden moeten een cliƫntenraad instellen. Voor de eerstelijnszorg zonder 24 uurszorg ligt de grens op 25 personeelsleden, bijvoorbeeld bij grote huisartsenpraktijken en tandartspraktijken.

Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Volgens de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) heeft een cliƫnt of patiƫnt verschillende rechten en plichten bij een medische behandeling. Voorbeelden van deze rechten en plichten vind je op de website van de Rijksoverheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Als organisatie moet je je systemen en processen hierop inrichten. De AVG is verplicht voor alle zorgaanbieders, hoe groot of klein de organisatie is. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over de AVG.

Cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

De cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (CAO VVT) geldt voor zoā€™n 470.000 medewerkers en bestaat uit landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, pensioen, vergoedingen, toeslagen en verlof. Op de website van ActiZ vind je hier meer informatie over.

Andere belangrijke wetten waar je rekening mee kunt houden

Relevante informatie en links