Samenwerking acute zorg

Het landschap voor acute zorg moet ingrijpend transformeren om, met de beperkte beschikbare mensen en middelen, de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor elke Nederlander te blijven garanderen. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het voorkomen van acute zorg, zorgcoördinatie en triage, kwaliteit van acute zorg, differentiatie, concentratie en spreiding, samenwerken in de keten, ROAZ-plannen, delen van informatie en bekostiging.

Zorgcoördinatie

Zorgco√∂rdinatie is een belangrijke bouwsteen van een toekomstbestendige acute zorg. Door de inzet van zorgco√∂rdinatie ontvangen pati√ęnten met een acute (niet-levensbedreigende) zorgvraag de juiste zorg, op de juiste plek √©n van de juiste zorgverlener.¬†

Lees meer over de implementatie van zorgcoördinatie ¬†

ROAZ-beelden en -plannen

Voorblad criteriaset voor ROAZ-beelden en ROAZ-plannen; samen werken aan gezonde zorg
© VWS

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is opgenomen dat Regionaal Overleggen Acute Zorg-regio’s (ROAZ-regio’s) aan de slag gaan met ROAZ-beelden en -plannen. Het ROAZ-beeld identificeert ontwikkelingen in de zorgvraag en -aanbod en knelpunten in toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van acute zorg.

De ROAZ-beelden laten zien welke actoren en karakteristieken in de regio een rol spelen om te komen tot effectieve interventies. Het ROAZ-plan beschrijft vervolgens op basis van het ROAZ-beeld wat de belangrijkste opgaven zijn en de afspraken die regionale zorgpartijen maken om deze aan te pakken. De regioplannen ¬†worden afgestemd met vertegenwoordigers vanuit burger- en pati√ęntbelang. ¬†

De daadwerkelijke transformaties worden uitgewerkt in specifieke transformatieplannen door de daarbij betrokken zorgpartijen. Het regiobeeld en regioplan dienen daarvoor mede als input. ROAZ-beelden en -plannen zijn een middel om te komen tot beter zicht op de noodzakelijke transformaties van zorg.

Bekijk de ROAZ-beelden en -plannen

Criteriaset ROAZ-beelden en -plannen

Voor het ROAZ-beeld en -plan zijn zowel inhoudelijke als procesmatige criteria geformuleerd. De inhoudelijke criteria voor de ROAZ-beelden zijn ingedeeld in 4 categorie√ęn:

  1. (verwacht) zorggebruik en/of zorgvraag
  2. (verwacht) zorgaanbod
  3. regionale samenwerking
  4. conclusies op basis van het ROAZ-beeld

De inhoudelijke criteria voor ROAZ-beelden zijn een opsomming van onderwerpen die geadresseerd dienen te worden in het ROAZ-beeld. Partijen mogen aanvullende thema’s, data en kwalitatieve informatie opnemen in het ROAZ-beeld.

Bij het opstellen van de criteria voor regiobeelden en -plannen op het niveau van zorgkantoorregio’s is rekening gehouden met de criteria voor de ROAZ-beelden en -plannen en omgekeerd, om strijdigheid met elkaar te voorkomen.

Lees hier de volledige criteriaset voor ROAZ-beelden en -plannen

Afspraken en termijnen

De voorzitter ROAZ en de marktleider zorgverzekeraar nemen het initiatief om te komen tot een ROAZ-beeld. In januari 2023 hebben zij de ROAZ-partijen ge√Įnformeerd over de criteriasets en een procesvoorstel en planning gemaakt. Het ROAZ-bureau draagt zorg voor de communicatie naar de ROAZ-partijen.

Regionale partijen zijn vanaf januari 2023 samen aan de slag. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 wordt het ROAZ-beeld openbaar gemaakt op de website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. De ROAZ-plannen worden vóór 1 januari 2024 openbaar gemaakt op deze website.

Hoe en waar aanleveren

ROAZ-beelden en -plannen worden ingediend via info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Ondersteuning

De Rijksoverheid faciliteert de regio’s met informatiebronnen, waaronder:

  • een basisbeeld¬†per regio met daarin de landelijk beschikbare data voor de vastgestelde criteria;
  • regioanalyses¬†(NZa);
  • openbare databanken¬†(RIVM, regiobeeld.nl).¬†Er zijn verschillende databanken die je kunt gebruiken bij het opstellen of aanvullen van jouw regiobeeld.¬†

Overzicht van handige tools en toepassingen

Informatie uitwisselen

Regionale partijen kunnen aanvullende informatie met elkaar uitwisselen. In dat licht is¬†de ACM Beleidsregel¬†over afspraken in het kader van de beweging ‚ÄėDe juiste zorg op de juiste plek‚Äô relevant.¬†Uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsgegevens kan impact hebben op de onderlinge concurrentie. Partijen moeten daarom vastleggen waarom deze informatiewisseling noodzakelijk is om het regiobeeld op te stellen. De ACM acht op voorhand het uitwisselen van huidige en toekomstige tarieven daarvoor niet noodzakelijk.

Op 30 maart gaf Bart Broers, directeur Zorg bij de ACM, een speech over samenwerken in de regio, de Mededingingswet en de rol van de ACM. Je kan de  speech en informatie teruglezen op de website van de ACM.

Privacywetgeving

Verder moet bij het opstellen van regiobeelden en regioplannen rekening worden gehouden met privacywetgeving. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken met gezondheidsgegevens. Daarmee moet extra zorgvuldig worden omgegaan. Van belang is dat persoonsgegevens alleen mogen worden uitgewisseld als daarvoor een wettelijke basis is. Dat geldt in principe niet als er geanonimiseerde persoonsgegevens worden verwerkt. Let daarbij wel op dat bij koppeling van datasets niet kan worden uitgesloten dat gegevens toch herleidbaar worden tot individuen, zodat er alsnog een wettelijke basis voor de gegevensverwerking moet zijn.

Campagne: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg?

Wanneer bel je 112 of de huisartsenspoedpost? Veel mensen weten het niet. Dat blijkt wel uit de onnodige telefoontjes die 112 en de huisartsenspoedposten dagelijks krijgen. En dat kan tot lange wachttijden leiden. 

Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS willen mensen helpen om de juiste (spoed)zorg te vinden en te krijgen. De communicatiecampagne

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! is het resultaat. Bij de campagne hoort een toolkit met communicatiemiddelen.

Ga naar de toolkit