Transformatieplannen

De groeiende zorgvraag moet worden omgebogen om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt ook om een andere inzet van financiƫle middelen. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de transformatie naar passende zorg binnen de beschikbare financiƫle kaders. Op deze pagina tref je de gepubliceerde informatie en documenten die nodig zijn bij de IZA-afspraken.

Transformatieplannen maken

Een van de afspraken is dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiƫntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Voor deze zorgtransformaties stelt het ministerie van VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar.

De essentie van transformeren in deze context is gericht op het optimaal inzetten van kritische en schaarse capaciteit en infrastructuur. Het maken van een plan voor een impactvolle transformatie is erop gericht om de transformatie op een goede en efficiƫnte manier te realiseren en de kans te vergroten dat de transformatie succesvol verloopt en goede resultaten worden bereikt. Betrokken zorgpartijen werken dit plan uit.

Beoordelingskader voor impactvolle transformaties

Voorblad beoordelingskader; Beoordelingskader impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen. Samen werken aan gezonde zorg.
© VWS

Het beoordelen van de transformatieplannen gebeurt aan de hand van het beoordelingskader Impactvolle transformaties. Hierin zijn de criteria en voorwaarden voor impactvolle transformaties uitgewerkt. Daarnaast zorgt het beoordelingskader ook voor een gelijk speelveld voor alle partijen die aanspraak willen maken op de transformatiemiddelen.

Per regio voeren de twee martkleidende zorgverzekeraars de beoordeling van deze plannen uit. Zorgpartijen kunnen hun transformatieplannen vanaf 1 februari indienen bij de coƶrdinerend zorgverzekeraar. Download het overzicht hieronder om te zien welke zorgverzekeraar in jouw regio het eerste aanspreekpunt is.Ā 

Proces en vereiste formulieren

Het traject van het transformatieplan doorloopt twee fases. In de eerste fase gaat het om eenĀ voorstelĀ voor een impactvolle zorgtransformatie waar een zogenaamde snelle toets op volgt. Als deze is goedgekeurd, kan een partij aan de slag om eenĀ volledig transformatieplanĀ voor te leggen. Het transformatieplan dat in de tweede fase positief is beoordeeld, wordt gepubliceerd als goedgekeurd transformatieplan.

Hieronder tref je per stap uitleg en handige formats.

1. Een snelle toets van het transformatievoorstel

Wanneer je een voorstel voor een impactvolle transformatie hebt gemaakt, neem je contact op met de coƶrdinerend zorgverzekeraar om het voorstel te bespreken. Daarna kan je met een snelle toets bepalen of er sprake is van een impactvolle transformatie. En bekijken of het voorstel voldoet aan de criteria en voorwaarden uit het IZA.

Let op: bij deze stap hoef je nog geen volledig transformatieplan voor te leggen. Het gaat uitsluitend om een voorstel. Zodra je contact hebt gehad met de zorgverzekeraar dien je het voorstel in op www.mijntransformatieplannen.nl.

Je kan onderstaand indieningsformat gebruiken om te zien of het voorstel aan alle criteria en voorwaarden voldoet. Het officiĆ«le voorstel dien je in opĀ www.mijntransformatieplannen.nl.

2. Uitwerken van het transformatieplan

Na een positieve beoordeling kan je het transformatieplan uitwerken. Doe dit samen met betrokken zorgaanbieder(s), zorgprofessionals en/of patiƫntenorganisatie(s). En bij voorkeur ook met de twee zorgverzekeraars, uw gemeente en zorgkantoor.

3. Indienen, beoordeling en publicatie

Na de uitwerking van het plan, stuur je deze naar de coƶrdinerend zorgverzekeraar. Hiervoor gebruik je het indieningsformat ā€˜Transformatieplan impactvolle zorgtransformatie voor beoordelingā€™. Stuur eventuele bijlagen met verdere uitwerking mee.

De coƶrdinerend zorgverzekeraar zal het plan ter beoordeling voorleggen aan de betrokken zorgverzekeraars. Zij hebben de mogelijkheid vragen te stellen en bijvoorbeeld onduidelijkheden aan te geven. Je kan het plan dan aanpassen.

Na goedkeuring wordt een beknopt overzicht van de doelen, afspraken, resultaten, betrokken partijen en contactinformatie openbaar gemaakt op deze website. Zorgverzekeraars Nederland stuurt de benodigde informatie voor publicatie naar info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

4. Uitvoering en monitoring

Nadat je voorgaande stappen hebt doorlopen, kan je gezamenlijk aan de slag met de uitvoering van het transformatieplan. Het is belangrijk om activiteiten en afspraken goed te monitoren.

Meer informatie over het beoordelingskader

Bekijk de goedgekeurde transformatievoorstellen en -plannen