Regiegroep Aanpak Regeldruk

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat de gezamenlijke afspraak om voor 2025 de administratieve lasten met 2 uur per week per hulpverlener te hebben teruggedrongen. Om dit aan te jagen en te co√∂rdineren is de Regiegroep Aanpak Regeldruk ingesteld met als doelstelling: meer directe tijd voor zorgprofessional en pati√ęnt, minder administratieve handelingen.

In de Regiegroep Aanpak Regeldruk zijn alle IZA-partijen vertegenwoordigd samen met een aantal andere zorgsectoren die niet direct onderdeel van het IZA zijn.  Er moet een cultuurverandering plaatsvinden en er wordt verwacht dat iedereen binnen de werkgroep aan de slag gaat (ook in instellingen en binnen systeempartijen) om de doelstelling te bereiken. Alle sectoren staan zelf aan de lat om hun deel van de afspraak te realiseren.

Plan van aanpak

Door de deelnemende partijen is een plan van aanpak 'Zinnige tijdbesteding in de directe pati√ęntenzorg' gemaakt en wordt, indien nodig, tussentijds aangepast en aangevuld. De acties van de partijen zijn gebundeld in een gezamenlijke (concept)werkagenda. Deze zal in het 3e kwartaal van 2024 definitief zijn. De werkagenda is op te vragen via¬†dienstpostbusregiegroepaanpakregeldruk@minvws.nl.¬†

Acties Regiegroep

© VWS, Purebudget

De acties van de Regiegroep zijn ingedeeld op zes thema’s. Deze acties zijn mede gebaseerd op eerdere werkwijzen, adviezen en moties.

  1. Meer vertrouwen in plaats van 100% verantwoorden
  2. Afschaffen/vereenvoudigen/harmoniseren wet- en regelgeving
  3. Vereenvoudiging verantwoordingswijze
  4. Standaardisatie en hergebruik gegevens
  5. Automatisering
  6. Voorkomen van nieuwe regeldruk

Opdracht speciaal gezanten

De Regiegroep wordt geleid door twee speciaal gezanten Toosje Valkenburg en Stephan Valk. Zij hebben de opdracht om:

© Toosje Valkenburg
© Stephan Valk

Agenda

De regiegroep komt een keer per 6 weken bij elkaar. De data voor de bijeenkomsten zijn:

Deelnemers Regiegroep 

Aangesloten partijen

IZA-partijen

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen aan of over de Regiegroep Aanpak Regeldruk? Stuur je vraag dan per e-mail aan: dienstpostbusregiegroepaanpakregeldruk@minvws.nl. 

Bekijk alle ontregelvoorbeelden en -inspiratie