19 januari 2023

Criteria regiobeelden en regioplannen vastgesteld

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Passende zorg is het uitgangspunt. Een basisprincipe van passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarvoor is regionale samenwerking nodig. Die samenwerking is complex, maar het kan wél. Dat laten talloze goede voorbeelden in de regio’s zien. Regiobeelden en regioplannen helpen de regio’s om de samenwerking goed vorm te geven.

Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen voor regionale samenwerking. Maar waar moeten die beelden en plannen precies aan voldoen om effectief te zijn? Om regionale partijen te ondersteunen formuleerden zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zorgprofessionals, vertegenwoordigers van het burgerperspectief, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS een aantal criteria. Op 21 december 2022 stelden de landelijke partijen en het ministerie van VWS deze criteria vast. Er zijn 2 sets criteria: voor de regiobeelden en -plannen van de zorgkantoorregio’s én voor de ROAZ-beelden en -plannen.

Regiobeelden en ROAZ-beelden

Zowel de beelden van de zorgkantoorregio’s als de ROAZ-regio’s schetsen de feitelijke situatie van de regio: de zorgbehoefte van de bevolking én de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning. Zodat het verschil tussen de (verwachte) zorgvraag en het (verwachte) zorgaanbod en daarmee ook de grootste knelpunten duidelijk worden. Kwalitatieve informatie, zoals verhalen van inwoners en zorgverleners, verduidelijkt de cijfers.

Regioplannen en ROAZ-plannen

In de plannen zoomen de regio’s in op de grootste knelpunten. Ze beschrijven welke partijen met welke opgaven aan de slag gaan en op welke schaal. En hoe de regio op (meetbare) resultaten stuurt en de voortgang inzichtelijk maakt.

Criteria bieden houvast

De criteria voor de regiobeelden en -plannen bieden de regio’s houvast. Er ontstaan beelden en plannen op basis waarvan regio’s afspraken kunnen maken en acties kunnen toekennen. En waar regio’s op terug kunnen vallen als de samenwerking daar om vraagt. De criteria zijn onder andere gebaseerd op goede voorbeelden uit de regio’s.

Ook onderwerpen die het zorggebruik beïnvloeden

Volgens de criteria moet een regiobeeld bijvoorbeeld niet alleen cijfers over zorg bevatten, maar óók aandacht besteden aan onderwerpen als demografie, sociaaleconomische status en eenzaamheid. Omdat deze het zorggebruik en de zorgvraag (kunnen) beïnvloeden. Een criterium voor de regioplannen is bijvoorbeeld dat het plan beschrijft welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan.

Niet in beton gegoten

De regio’s kunnen nu met de criteria aan de slag. Om ze op weg te helpen zorgt de Rijksoverheid voor een basisbeeld voor elke regio. Daarin staan de landelijk beschikbare data voor de criteria. Dit basisbeeld kunnen de regionale partijen naar eigen inzicht aanvullen en verdiepen. De criteria zijn overigens niet in beton gegoten. De tijd gaat leren of er criteria missen of dat er andere aanpassingen nodig zijn.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 worden de regiobeelden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl gepubliceerd. De regioplannen volgen vóór 1 januari 2024.

Meer informatie

Benieuwd naar de criteria? Lees de publicaties Criteria regiobeelden en regioplannen en Criteria ROAZ-beelden en ROAZ-plannen.