4 februari 2021

Dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ gepubliceerd

Het aantal ouderen neemt toe. In 2040 is 25% van de Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hoewel velen langer gezond en zelfstandig kunnen leven, gaat de toename ook gepaard met een stijging van het aantal ouderen met een zorgvraag. Hoe kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de (ouderen)zorg blijvend borgen? Dat is de grote vraag die in de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ gesteld wordt.

Eigen regie en verantwoordelijkheid

Gezond en fijn ouder worden staat centraal in de nota. Dat kan met hulp van zorg en ondersteuning thuis, in de wijk, in het verpleeghuis of in een andere woonvorm. De centrale vraag in de nota wordt bekeken vanuit de oudere zelf, en wat hij of zij nog zelf kan en doet in de eigen omgeving of zorgomgeving. Samen met (zorg)aanbieders kan vervolgens de juiste zorg op de juiste plek geboden worden, daar waar de oudere dit wenst of nodig heeft.

Een ouder koppel staat samen aan het water
© Gerda Hanemaaier

Menukaart van opties

Deze nota is geen visie van het kabinet of van het ministerie van VWS. Het bevat geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Het is een ‘menukaart’ van maatregelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid. Het doel is om alle opties bespreekbaar te maken, daarom kan de nota ook minder wenselijke oplossingsrichtingen bevatten.

Tal van opties komen aan bod; van arbeidsbesparende technologie tot het zelf goed voorbereiden van je oude dag en van het versterken van samenwerkingen in de wijk tot het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het draagt allemaal bij aan de doelstelling om ouderen nu en in de toekomst te voorzien van een prettige oude dag, met de juiste zorg en ondersteuning.

Denk en praat mee

De dialoognota is opgesteld om input te verzamelen die de basis zullen vormen voor de gezamenlijke agenda ouderenzorg voor de komende jaren. Tot media maart kan je met het ministerie van VWS in gesprek via een digitale vragenlijst. De vragenlijst behandeld vragen als; wat is er nodig? Wat is urgent? Wat moet in ieder geval geregeld worden? Wat wordt in de geschetste beleidsopties nog gemist? En waar moeten we eigenlijk beginnen?

Blijvend dialoog

In maart wordt de nota afgerond, zodat deze gebruikt kan worden als input voor de vorming van het Regeerakkoord van een volgend kabinet. Ook na maart blijven we in gesprek om tot een goede en gezamenlijke uitwerking van de beleidsagenda te komen.