20 oktober 2021

Voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek 2021 verschenen

Drie jaar na het startsein voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek concludeert minister De Jonge in de zojuist verschenen voortgangsbrief dat de ingezette beweging z'n vruchten afwerpt. Er isĀ veel innovatief vermogen en intrinsieke motivatie van alle betrokkenen in de gezondheidszorg. Ook blijkt dat in de huidige organisatie van onze gezondheidszorg veel mogelijk is. De coronacrisis heeft bovendien aangetoond dat innoveren niet alleen mogelijk is, maar ook nodig. De praktijk om de beweging verder te brengen, is echter ook weerbarstig.

Blauwe stoel met logo van de Tweede Kamer
© VWS

Samenhangende zorg in de regio, innovatie en preventie

De voortgangsbrief gaat met name in op de activiteiten die het afgelopen jaar met ondersteuning vanuit VWS (en het programmateam JZOJP) zijn ingezet of gefinancierd. Na deĀ vorige voortgangsbriefĀ is besloten omĀ in 2020 en 2021 in elk gevalĀ in te zetten op drie pijlers: samenhangende gezondheidszorg in de regio, innovatie en preventie. Met aandacht voor burgerperspectief.

Van pionieren naar transformatie in de praktijk

De beweging de Juiste Zorg Op de Juiste Plek stond tot nu toe met name in het teken van zaken in gang zetten, enthousiasmeren en pionieren, alsook het versnellen van wat er al gebeurde. Minister De Jonge benadrukt in de voortgangsbrief dat nuĀ de omslag gemaakt moet worden naar echte transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid. Om ervoor te zorgen dat het zorgaanbod beter aansluit bij wat mensen echt nodig hebben en om de doelmatigheid van de zorg te vergroten, zullen alle betrokken partijen in het veld afspraken met elkaar moeten maken over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Dit vergt een intensivering van samenwerking tussen alle betrokken partijen in de regio (en/of binnen thematische netwerken), over de grenzen van domeinen heen eĢn over de grenzen van de eigen belangen heen, waarbij de cooĢˆrdinatie tussen verschillende zorgsoorten wordt verbeterd.