26 juni 2020

Voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek beschikbaar

Aandacht voor welbevinden van mensen en goede zorgverlening bereik je niet alleen in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis of het verpleeghuis. Het vraagt juist samenwerking tussen heel veel partijen. Om samenwerking te verstevigen werkt het zorgveld al een aantal jaar aan de veranderbeweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek; over de muren van de verschillende zorgdomeinen heen.

Er is in de afgelopen periode veel in gang gezet en gerealiseerd. Het gedachtegoed is breed omarmd. En er is bijna geen zorgaanbieder of inkoper meer die niet bezig is met de transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

© VWS

Focus op ondersteuning en realisatie

De voortgangsbrief die minister Van Rijn vandaag aan de Tweede Kamer heeft verzonden focust vooral op de zaken die in het afgelopen jaar zijn ondersteund, gerealiseerd of in gang gezet door het VWS-programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zo gaat hij in op de stand van zaken van de regiobeelden die zorgpartijen samen hebben opgesteld. De regiobeelden vormen een belangrijke basis voor domeinoverstijgende samenwerking en de vervolgstappen die in de komende tijd gezet kunnen en moeten worden. Daarnaast geeft de minister ook aandacht aan de resultaten van de subsidieregeling JZOJP van ZonMw, de eerste kennisagenda die op 24 juni is gepubliceerd en de community of practice die elke dag groeit.

Nieuwe fase

In de brief merkt de minister op dat de beweging langzaam een nieuwe fase bereikt, waarin de focus meer moet komen te liggen op de transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid. Met extra aandacht voor samenwerking, preventie, innovatie en ehealth. De lessen uit de coronacrisis kunnen hierbij betrokken worden.