15 april 2024

Kennissyntheses belangrijk voor uitwerking van de akkoorden

Met de ondertekening van het IZA in combinatie met het GALA, WOZO en TAZ is de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) onderdeel geworden van een bredere beweging, waarin alle partijen samen werken aan een transformatie van zorg en ondersteuning. Op 12 februari jl. hebben de leden van het Kennisplatform JZOJP onder voorzitterschap van Kees Ahaus, met drie kennissyntheses de laatste bijdragen van het platform overhandigd aan Siebe Riedstra, Interim Secretaris-Generaal van VWS.

De drie kennissyntheses kunnen gezien worden als samenvatting van de opgedane kennis over JZOJP in de afgelopen jaren. Maar zijn ook cruciale bouwstenen voor de verdere uitwerking van de verschillende akkoorden en programma’s.

Bundeling van kennis

© (l) Kees Ahaus en (r) Siebe Riedstra | VWS

Het Kennisplatform JZOJP (waarin experts zitten die werkzaam zijn in praktijk, wetenschap en beleid) is in oktober 2019 opgericht door het ministerie van VWS. Het Kennisplatform had als opdracht om toepasbare kennis en onderzoek op te leveren dat door de praktijk kan worden gebruikt.

In de vorige editie van de kennisagenda constateerde het platform dat veel kennis over domeinoverstijgend samenwerken versnipperd is. ZonMw (dat het secretariaat voerde over het platform) heeft daarom opdracht gegeven om een drietal kennissyntheses te maken met als doel om de aanwezige kennis over domeinoverstijgend samenwerken samen te brengen. Het RIVM, Vilans en het Nivel zijn hiermee aan de slag gegaan.

De drie kennissyntheses beogen om wetenschappelijke- en praktische kennis over drie onderwerpen bij elkaar te brengen:

  1. De doelen, inrichting en (methoden van) monitoring en evaluatie van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden: uitgevoerd door het RIVM;
  2. Het organiseren van integrale gezondheidszorg op regionaal niveau (integrated care): uitgevoerd door Vilans;
  3. De bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking: uitgevoerd door het Nivel.

Op elk terrein geven de kennissyntheses een globaal overzicht van de stand van zaken, welke kennis waar beschikbaar is en hoe die van toepassing kan zijn in de praktijk. De drie kennissyntheses zijn door de drie partijen afzonderlijk, maar in nauw overleg ontwikkeld.

Onderdeel van volgende stappen in beweging

De onderzoekers raden de sleutelsspelers binnen samenwerkingsverbanden aan om deze lessen te zien als basis voor verdere ontwikkelingen in de transformatie naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem. Zo kunnen deze lessen zowel door bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden in zorg en ondersteuning benut worden in de context van het IZA en de andere gezamenlijke akkoorden die raken aan de transformatiebeweging in zorg en ondersteuning.

Het kennisplatform JZOJP komt hiermee ten einde. De opgave waar het platform zich mee bezig hield, blijft onverminderd relevant. Gezien de evoluerende context en de toenemende uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, is het cruciaal om aandacht te blijven besteden aan de transformatieopgave en wat dit van iedereen, zorgprofessionals én burgers, vereist. Daarbij is kennis en ervaring uit de praktijk en wetenschap, en met name de dialoog tussen die twee, onmisbaar.