29 juni 2022

Tweede editie kennisagenda JZOJP verschenen

Twee jaar na de eerste kennisagenda brengt het Kennisplatform JZOJP nu een geactualiseerde en verder uitgewerkte editie uit. De eerste kennisagenda bevatte concrete aanbevelingen om de kennis van en over de Juiste Zorg op de Juiste Plek uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. In de tweede editie ligt de nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de eerste editie. Het Kennisplatform roept kennisinstituten, wetenschappers en overheden op om de kennisagenda te gebruiken in werkprogramma’s, onderzoek en beleidsactiviteiten.

Focus op knelpunten uit de praktijk

De vernieuwde kennisagenda is het resultaat van twee trajecten die liepen in 2019 en 2020. In 2019 heeft het ministerie van VWS knelpunten over JZOJP opgehaald bij partijen uit het veld. Gesignaleerde knelpunten waren onder meer een gebrek aan regie, leiderschap, sturing en doorzettingsmacht. Dit belemmert systematische opschaling. Ook noemden partijen knelpunten in samenwerking en bekostiging. In het tweede traject is een groot aantal reacties op de discussienota Zorg voor de Toekomst geïnventariseerd, waarvan een groot deel betrekking had op JZOJP.

Na een analyse van de uitkomsten van de trajecten vond een reeks bijeenkomsten van het Kennisplatform plaats. Daar waren vertegenwoordigers aanwezig uit het zorgveld, patiënten, wetenschap, kennisinstituten en (de)centrale beleidsmakers. De inbreng tijdens de bijeenkomsten vormt de basis voor de tweede editie van de kennisagenda JZOJP.

Vier aanbevelingen uitgewerkt in concrete activiteiten

De kennisagenda bevat vier aanbevelingen die uitgewerkt zijn met activiteiten voor de korte en langere termijn. In het kort:

  1. Stimuleer ontwikkeling, bundeling en optimaal gebruik van kennis over persoonsgerichte en integrale zorg, specifiek voor het veld.
  2. Vergroot de kennisbasis over de (kosten)effectiviteit van JZOJP-initiatieven en -organisatievormen. 
  3. Vergroot de kennisbasis over domeinoverstijgende samenwerking en over financiering en bekostiging. 
  4. Breng samenhang aan in het scala van kennisactiviteiten en ontwikkel daarmee een breed gedragen kennismanagementsysteem.

Plannen voor de komende jaren

Het Kennisplatform neemt de komende twee jaar het voortouw om deelonderwerpen uit de kennisagenda op te pakken. De vervolgstappen richten zich niet alleen op het (door)ontwikkelen van wetenschappelijke kennis. Het Kennisplatform is zich bewust van de dynamiek binnen de beweging JZOJP. De kennisontwikkeling wordt gezien als een activiteit waarbij veranderen, praktijkleren en kennis (door)ontwikkelen samenkomen. 


Stel je vraag aan het Kennisplatform

Heb je op basis van de kennisagenda vragen aan het Kennisplatform? Ontbreekt er nog een belangrijk focuspunt of vraagstuk omtrent JZOJP? Of wil je relevante ontwikkelingen en bouwstenen delen? Neem dan contact op met het secretariaat van het Kennisplatform JZOJP.

Stuur een mail