15 maart 2023

Basisbeeld helpt regio’s bij opstellen regiobeelden

Regionale samenwerking is cruciaal om passende zorg te leveren, zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord. Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen om die regionale samenwerking vorm te geven. Regioā€™s kunnen nu gebruikmaken van een overzicht met beschikbare informatiebronnen. Hiermee kunnen regioā€™s eenvoudig de benodigde informatie verzamelen, waarmee zij een basisbeeld voor de regio kunnen maken. Dit basisbeeld kan aan de hand van de vastgestelde criteria verder aangevuld worden tot een compleet regiobeeld.

Overzicht met beschikbare informatiebronnen

In januari zijn criteriasets gepubliceerd voor regiobeelden en -plannen. Daarbij is aangegeven dat de Rijksoverheid de regioā€™s waar mogelijk faciliteert met beschikbare informatiebronnen. Daarom heeft het RIVM samen met landelijke datapartijen en met input van IZA-partijen de pagina ā€˜basisbeeldā€™ ontwikkeld op de website www.regiobeeld.nl.

Via deze pagina kan je per regio en thema eenvoudig doorklikken naar belangrijke feiten en cijfers. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om een basisbeeld van de regio te ontwikkelen. Hiermee voldoen regioā€™s nog niet aan de vastgestelde criteria. De regioā€™s dienen het basisbeeld aan te vullen met kwalitatieve informatie, om zo een duiding te kunnen geven aan het verhaal van de regio.

Ga naar de pagina Basisbeeld

De komende periode wordt samen met landelijke (data)partijen verkend hoe het basisbeeld op regiobeeld.nl uitgebreid kan worden. Het streven is dat uiterlijk eind april aanvullende links en informatie op regiobeeld.nl beschikbaar komen.

Informatie uitwisselen

Vrouw houdt meerdere grote enbeloppen vast
© VWS

Regionale partijen kunnen aanvullende informatie met elkaar uitwisselen. In dat licht isĀ de ACM BeleidsregelĀ over afspraken in het kader van de beweging ā€˜De juiste zorg op de juiste plekā€™ relevant.Ā Uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsgegevens kan impact hebben op de onderlinge concurrentie. Partijen moeten daarom vastleggen waarom deze informatiewisseling noodzakelijk is om het regiobeeld op te stellen. De ACM acht op voorhand het uitwisselen van huidige en toekomstige tarieven daarvoor niet noodzakelijk.

Verder moet bij het opstellen van regiobeelden en regioplannen rekening worden gehouden met privacywetgeving. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken met gezondheidsgegevens. Daarmee moet extra zorgvuldig worden omgegaan. Van belang is dat persoonsgegevens alleen mogen worden uitgewisseld als daarvoor een wettelijke basis is. Dat geldt in principe niet als er geanonimiseerde persoonsgegevens worden verwerkt. Let daarbij wel op dat bij koppeling van datasets niet kan worden uitgesloten dat gegevens toch herleidbaar worden tot individuen, zodat er alsnog een wettelijke basis voor de gegevensverwerking moet zijn.

Themapagina burger- en patiƫntenparticipatie

Bij de criteria voor regiobeelden en -plannen zijn ook afspraken gemaakt over het betrekken van het burger- en patiĆ«ntenperspectief. Het betrekken van inwoners kan op veel manieren. Om regioā€™s te ondersteunen hebben we de pagina ā€˜inwoner- en patiĆ«ntenparticipatieā€™ ontwikkeld met praktische tools, adviezen en handreikingen. Hier vind je ook onderzoeken en praktijkvoorbeelden. De komende periode zullen we de praktijkvoorbeelden over inwoner- en patiĆ«ntenparticipatie verder uitbreiden.

Aan de slag

De marktleider zorgverzekeraar en de aangewezen gemeente nemen het initiatief om tot een (geactualiseerd) regiobeeld te komen. Wil je hieraan bijdragen? Neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Download het overzicht hieronder om te zien welke zorgverzekeraar in jouw regio het eerste aanspreekpunt is.