1 februari 2024

Visie eerstelijnszorg 2030: samen vernieuwen en versterken

Samen zorgen voor toegankelijke eerstelijnszorg en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat willen de betrokken partijen bereiken met de Visie eerstelijnszorg 2030. De komende periode gaan de partijen aan de slag met de uitwerking en uitvoering van de visie.

Toegankelijkheid en continuïteit borgen

© VWS

Dagelijks zetten huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, verzorgenden, apothekers, fysiotherapeuten, diƫtisten, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde zich in om goede zorg en ondersteuning dichtbij huis te leveren. De eerstelijnszorg in Nederland beantwoordt verreweg het grootste deel van de zorgvragen en draagt zo bij aan een krachtige Ʃn betaalbare gezondheidszorg.

Om de toegankelijkheid en continuĆÆteit te borgen zijn afspraken over de versterking van de eerstelijnszorg gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), waaronder de visie op de eerstelijnszorg in 2030. De partijen hebben samen de volgende missie opgesteld:

Wij, partijen van de eerstelijnszorg, nemen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuĆÆteit van eerstelijnszorg te waarborgen. Hierbij hebben we oog voor het behouden van de kwaliteit van de zorg. We werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerste lijn en versterken de organisatie ervan. Zodat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste en meest doelmatige manier worden ingezet.

Betrokken partijen

De visie is opgesteld door: InEen, LHV, NHG, Patiƫntenfederatie, ZN, ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl, KNMP, KNGF, Paramedisch Platform NL, Verenso, NVAVG, VNG, Sociaal Werk Nederland, VWS, NZa en Zorginstituut Nederland.