11 januari 2024

Presentatie regioplannen belangrijke stap naar houdbare gezondheidszorg

Met de oplevering van regioplannen voor de zorg is een belangrijke stap gezet naar het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de gezondheidszorg en het leggen van een stevige basis voor gezondheid en welzijn. De zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, inwoners en andere zorg- en welzijnspartijen in de regio spreken in de plannen af hoe ze samen de zorgverlening voor de toekomst gaan organiseren. De plannen zijn een belangrijk onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

© VWS

Grote thema’s in de regioplannen zijn onder meer kwetsbare ouderen, mentale gezondheid, gezondheidsverschillen, preventie en arbeidsmarkt. Per regio verschillen de accenten. Het is nu aan de zorgpartijen in de regio om de plannen concreet te maken en uit te voeren.

In het IZA hebben partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn afgesproken dat ze in zogeheten regiobeelden de regionale zorgknelpunten en -uitdagingen in beeld brengen. Vervolgens hebben partijen in de regio met elkaar overlegd hoe ze deze uitdagingen samen te lijf kunnen gaan. Het resultaat van deze gesprekken is vastgelegd in regioplannen. Alle regio’s hebben de regioplannen inmiddels ingediend bij het ministerie van VWS.

Bekijk de Regio- en ROAZ-plannen

Groeiend vertrouwen

Door de gezamenlijke gesprekken over uitdagingen en mogelijke oplossingen is aan de ene kant het besef toegenomen dat er grote veranderingen nodig zijn om de zorg op het gewenste niveau te houden. En dat het daarbij essentieel is om samen te werken en over de muren van de eigen organisatie te kijken. Tegelijk is het onderlinge vertrouwen gegroeid en hebben partijen inzicht gekregen in elkaars belangen en behoeften. Zij ervaren dat ze samen in staat zijn om de grote uitdagingen aan te gaan.

Belangrijke mijlpaal

De regioplannen zijn opgesteld voor een periode van drie jaar aan de hand van criteria die de IZA-partijen samen hebben opgesteld. Het afgelopen jaar hebben partijen in de regio hard gewerkt om knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te bedenken. De regioplannen zijn een belangrijke mijlpaal op weg naar houdbare zorg en welzijn. De komende jaren gaan partijen gezamenlijk aan de slag om de plannen ten uitvoer te brengen.

Plannen voor acute zorg

In het IZA is ook afgesproken dat de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ-en) in hun regio’s ROAZ-beelden en -plannen opstellen. Op basis van de ROAZ-beelden zijn er ROAZ-plannen opgesteld met opgaven voor samenwerking om de toegankelijkheid van acute zorg te borgen. Ook deze plannen zijn inmiddels bijna allemaal ingediend bij VWS.

Eerste bevindingen

In januari en februari worden de plannen geanalyseerd om de eerste bevindingen helder te krijgen. VWS bekijkt de regioplannen op basis van de opgestelde criteria. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekijken de ROAZ-plannen op de criteria voor de ROAZ-plannen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal de regio- en ROAZ-plannen bekijken op de bijdrage aan de toegankelijkheid van de zorg. De NZa kijkt naar de concreetheid van de plannen en zal de regio’s via de zorgverzekeraars in februari een eerste terugkoppeling geven.