5 december 2023

Handreiking biedt huisartsen en gezondheidscentra houvast bij zoektocht naar geschikte huisvesting

Ongeveer drie op de vier huisartsen ervaren problemen met huisvesting. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om nieuwe praktijkruimte te vinden of groeien uit hun jasje bij de bestaande huisartsenpraktijk. Om huisartsen én gezondheidscentra te ondersteunen bij hun huisvestingsproblemen is de ‘handreiking huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gemaakt.

Deze handreiking is niet alleen bedoeld voor huisartsen, maar ook voor andere organisaties die ervoor moeten zorgen dat alle Nederlanders een huisartsenpraktijk dicht bij huis hebben. Denk hierbij aan regionale huisartsenorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars.

Handreiking biedt instrumenten aan alle betrokkenen

De handreiking vloeit voort uit een afspraak uit het Integraal Zorgakkoord over de huisvestingsproblematiek van huisartsen en gezondheidscentra. De handreiking geeft inzicht in de instrumenten die kunnen bijdragen aan een oplossing voor de huisvestingsproblemen. In de handreiking staat hoe men op lokaal en regionaal niveau kan samenwerken om knelpunten op te lossen.

Zo kan een regionale huisartsenorganisatie in kaart brengen wat in de regio de huisvestingsbehoefte is van huisartsen en gezondheidscentra. Hierna kan zij deze kennis delen met de gemeente en de zorgverzekeraar. Een gemeente op haar beurt kan er bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld rekening mee houden dat een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum een plek in de wijk moet krijgen. Ook kan zij het bevorderen van voldoende ruimte voor eerstelijnszorg een prominente plek geven in haar beleid.

Zorgbehoefte van de toekomst in beeld

De zorgverzekeraar kan in beeld brengen hoe de zorgbehoefte zich in de toekomst ontwikkelt. Zo wordt tijdig geanticipeerd op veranderende behoeften. Ook kan een zorgverzekeraar afspraken maken met een regionale huisartsenorganisatie om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio te ondersteunen.

De eindverantwoordelijkheid voor het vinden van geschikte huisvesting ligt uiteindelijk bij de huisartsen zelf. Zij moeten bijvoorbeeld tijdig bij de regionale huisartsenorganisatie aangeven of ze een nieuwe praktijkruimte zoeken, een wachtlijst hebben of hun huidige praktijk ontgroeien.

De handreiking Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra is een initiatief van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en de ministeries van VWS en BZK.