18 april 2024

Regiobeeld Psychische Problematiek: veel info over ggz overzichtelijk bij elkaar

Het Regiobeeld Psychische ProblematiekĀ (RPP) brengt informatie over regionale ggz bij elkaar in een overzichtelijk dashboard. Het regiobeeld combineert gegevens uit diverse bronnen en schetst zo een regionaal en landelijk beeld van ontwikkelingen rond psychische problematiek. Het biedt daarmee handvatten om beleid te maken voor regionale samenwerkingsverbanden en voor landelijke beleidsmakers.

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is sinds 18 april ā€˜liveā€™ als onderdeel van de website Regiobeeld.nl. Het RPP wordt ontwikkeld door het RIVM, KPMG en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG.

Ga naar het Regiobeeld Psychische Problematiek

Actueel beeld over psychische problematiekĀ 

Het dashboard brengt informatie bij elkaar over sociale factoren, de regionale context en het aanbod en gebruik van zorg en ondersteuning bij psychiatrische problematiek. Deze informatie is afkomstig uit diverse bronnen, zoals het CBS, Zorginstituut Nederland, Gezondheidsmonitor (GGD'en / CBS / RIVM), Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Politiedata. Hierdoor biedt het RPP steeds een actueel beeld voor regionale samenwerkingsverbanden. Zo is het Regiobeeld bijvoorbeeld te gebruiken in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor het uitwerken en verdiepen van regiobeelden en regioplannen.

Ondersteuning voor regionale samenwerking

© VWS, Purebudget

Behalve data biedt het Regiobeeld Psychische Problematiek hulp bij de interpretatie van die data en bij het combineren van data en ervaringen uit de praktijk. Hiervoor is een verandertheorie en een gebruikersgids ontwikkeld. Die ondersteunen betrokken partijen om tot onderbouwd beleid te komen. Daarnaast is er vanuit het regiobeeld ondersteuning voor regionale samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van procesbegeleiding, trainingen, webinars en een helpdesk.

Op de Kennispagina Psychische Problematiek kan je hierover meer informatie vinden.

Het hele plaatje

Floortje Scheepers (hoogleraar innovatie in de psychiatrie en directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos): ā€œOm regionaal beleid voor het voorkomen en verminderen van psychische problematiek goed vorm te geven is het belangrijk dat hier integraal naar wordt gekeken. De zwaardere zorg binnen de ggz is niet los te zien van de schuldenproblematiek en de inzet op vroegsignalering in het sociaal domein. Met het Regiobeeld Psychische Problematiek willen we het hele plaatje tonen, zodat samenwerkingsverbanden dit kunnen gebruiken om samen goede keuzes te maken.ā€Ā Ā 

Ga naar het Regiobeeld Psychische Problematiek

De ontwikkeling van het RPP

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is aanvankelijk gestart als de monitor Psychische Problematiek, als opvolger van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Deze Monitor Psychische Problematiek is in 2022-2023 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG met als doel een verbeterd zicht te krijgen op relevante ontwikkelingen in de ambulantisering van de ggz en het aanbod van passende ondersteuning en zorg voor deze doelgroep.

Voorafgaand aan het Regiobeeld Psychische Problematiek deed KPMG een uitgebreid vooronderzoek naar indicatoren om zorg en ondersteuning voor psychische problematiek inzichtelijk te maken. Op basis daarvan hebben KPMG en Kenniscentrum Phrenos de monitor ontwikkeld. Dit is getoetst in focusgroepen en interviews met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers vanuit verschillende domeinen. De uitkomsten hiervan worden samen met wetenschappelijke kennis en de toekomstige ervaringen van gebruikers gebruikt om de RPP door te ontwikkelen. Met de komst van het IZA kwam er breed aandacht voor regiobeelden. In 2024 is deze daarom geĆÆntegreerd in Regiobeeld.nl bij het RIVM.

Meer weten?