Lerende evaluatie

Het RIVM voert van 2019 tot 2023 in opdracht van het ministerie van VWS een lerende evaluatie uit van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De uitkomsten van de lerende evaluatie kunnen lokale, regionale en landelijke partijen inspireren en helpen om stappen in de juiste richting te zetten. De hoofdvraag die centraal staat is: wat is er nodig om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste plek verder te brengen’?

Focus van het RIVM binnen de lerende evaluatie JZOJP

Download deze video
MP4-video
Video | | mp4 | 7,48 MB
Audiospoor
Audio | mp3 | 2,92 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | vtt | 2,16 KB
Uitgeschreven tekst
WEBVTT
Kind: captions
Language: nl

Wat gaat het RIVM doen met de Lerende Evaluatie
Juiste Zorg op de Juiste Plek?

De Juiste Zorg op de Juiste Plek voor iedereen,
dat is de stip op de horizon.

Door preventie, zorg en ondersteuning
te organiseren vanuit de behoeften...

en het dagelijks functioneren van de mensen,
ontstaat een beweging naar deze stip.

De vraag is echter, wat is er nodig
om deze beweging verder te brengen?

Dat is de hoofdvraag van de lerende evaluatie
Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Om antwoord te geven op deze hoofdvraag
gaan we in 2021 onder andere met drie actietafels...

aan de slag voor drie specifieke subgroepen:
ouderen, mensen met mentale diversiteit en veelgebruikers.

Daarnaast gaan we aan de slag met meerdere regio’s.

Welke uitdagingen brengt de Juiste Zorg op de Juiste Plek
voor een hele regio met zich mee?

Ook landelijke partijen spelen een rol bij het realiseren
van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Daarom zorgen we met de landelijke tafel
voor verbinding van deze drie schillen.

Binnen deze schillen is aandacht nodig voor de vijf
bouwstenen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Hoe geef je het beste vorm aan...

De bekostiging en financiering, inwonerparticipatie, samenwerking,
je verbetercyclus en de behoeften van kwetsbare groepen.

Bij alle schillen reflecteren we op de hoofdvraag vanuit vier perspectieven:
inwoners, professionals, bestuurders en regulerende partijen.

Want uiteindelijk is de Juiste Zorg op de Juiste Plek alleen mogelijk
met gezamenlijke inzet op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer informatie over de lerende evaluatie?
Kijk op dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Drie onderzoekspijlers van de evaluatie

  1. Wat gebeurt er al? Met deze pijler krijgen we inzicht en activiteiten voor JZOJP op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 
  2. Wat zijn de ervaringen met de beweging JZOJP? Deze pijler zoomt in op de leerervaringen binnen leerregio’s en -thema’s.
  3. Welke trends zijn er in de beweging JZOJP?

Samenwerken in actietafels

De interactie tussen deze drie pijlers en de praktijk komt tot stand door actietafels. Op deze actietafels komen partijen op verschillende niveaus (landelijk en regionaal, bestuurders en professionals) en rondom specifieke thema's en subgroepen samen om met en van elkaar te leren en de beweging te versnellen. Zo is er een actietafel voor regiobrede vraagstukken opgezet, een actietafel voor ouderen, en een landelijke bestuurlijke tafel. De deelnemers stellen samen ontwikkelvragen op, die richting geven aan het onderzoek binnen de lerende evaluatie.

Het RIVM heeft een overzichtelijke landkaart gemaakt, waarin je per regio leest over de ambities, doelstellingen en samenwerkingspartners.

Update lerende evaluatie 2020

In februari heeft het RIVM de update van de lerende evaluatie 2020 opgeleverd. Hierin geeft het RIVM een toelichting op de eerste inzichten van de onderzoekspijlers. Ook worden de vervolgstappen van de evaluatie voor 2021 beschreven.

Pijler 1: Inzet in beeld

Op basis van documenten, interviews en vragenlijsten heeft het RIVM onderzocht wat er al gebeurt om de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen. Zowel vanuit landelijke partijen als in de regio’s wordt ingezet op de beweging JZOJP. Dit gebeurt met een rijke variatie in focus, vormgeving, uitvoering en implementatie.

Pijler 2: Leerervaringen van COVID-19

Uit interviews met HLA-partners, regionale partners en experts zijn vier aangrijpingspunten voortgekomen om de beweging JZOJP verder te brengen:

Pijler 3: Trends die JZOJP ten goede komen

In 2020 is een begin gemaakt om een kernset van indicatoren samen te stellen die inzicht geeft in de trends die JZOJP verder kunnen brengen. Het RIVM ontwikkelt deze set met professionals en experts, op basis van een Delphi-methode. Het overzicht van de kernset volgt in de loop van 2021.

Vervolgstappen in 2021

Het eerste jaar van de lerende evaluatie JZOJP was gericht op het ontwerp, de inrichting van de actietafels en eerste inzichten van de beweging, met aandacht voor de invloed van de COVID-19-pandemie. In 2021 gaan de deelnemers verder aan de slag met de ontwikkelvragen, tijdens actietafels en verdiepende case-studies. In 2021 wordt er verder ingezoomd op drie doelgroepen: ouderen, mensen met mentale diversiteit en veelgebruikers.

Achtergrondinformatie

Wat doet het RIVM?

Het RIVM heeft een aanpak en methodiek ontwikkeld voor de lerende evaluatie en voert deze uit in opdracht van het ministerie van VWS. De lerende evaluatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Deel deze pagina