Twente koerst naar gezondheid en goede zorg

Ruim 90% van de Twentenaren doet jaarlijks een beroep op een of meer vormen van zorg. Het programma Twentse Koers wil daar verandering in brengen. Meer dan 300 partners werken samen toe naar meer gezondheid en welzijn voor alle Twentenaren. Partijen uit meerdere domeinen werken hierbij samen: van huisartsen en andere zorgaanbieders tot welzijnsstichtingen, inwonersinitiatieven en schuldhulporganisaties.

Download deze video
MP4-video
Video | | mp4 | 162,0 MB
Audiospoor
Audio | mp3 | 8,14 MB
Ondertitelingsbestand
Caption | srt | 8,0 KB
Uitgeschreven tekst
OPGEWEKTE MUZIEK

ELISE HOL: Binnen de Twentse Koers...

werken we aan de juiste zorg
op de juiste plek...

om de gezondheid van onze inwoners
te vergroten en de zorg toegankelijk...

en vooral toekomstbestendig te houden.

Dit is ook in Twente hard nodig.

We staan voor grote uitdagingen hier.

Zoals de vergrijzing, mensen
die steeds ouder worden...

multiproblematiek, relatief veel inwoners
met een lage sociaaleconomische status.

Dit vraagt samenwerking
en ook echt verandering.

En we zijn van mening hier in Twente
dat we dat alleen ook samen kunnen.

Daarmee werken wij dus ook aan
de juiste zorg op de juiste plek...

en dus ook de zorg toegankelijk
en beschikbaar te houden...

op langere termijn.

OPGEWEKTE MUZIEK

ELISE HOL: Binnen het programma van
de Twentse Koers werken we aan...

de verbinding tussen het sociale,
medische en gezondheidsdomein.

En daarmee werken wij dus over de
grenzen van wetten en domeinen heen...

en werken we domeinoverstijgend.

Binnen de Twentse Koers werken
de veertien Twentse gemeenten...

Menzis, zorgverzekeraar en zorgkantoor,
GGD Twente, de provincie Overijssel...

en nog 300 andere partners...

zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen
en schuldhulpverleningsorganisaties...

samen aan het verbeteren van
de gezondheid van onze inwoners...

en het toegankelijk, beschikbaar
en betaalbaar houden...

van zorg en ondersteuning in Twente.

Wij werken samen aan verschillende
thema's en projecten...

waaronder aan schulden-
en armoedeproblematiek.

Dit vinden we extra belangrijk,
omdat schulden en armoede...

vaak ten grondslag liggen of
parallel gaan met andere problemen.

En daarom is het extra belangrijk
om dit integraal op te pakken.

De Twentse Koers zet zich daarom ook in...

voor zowel het voorkomen
als vroegsignalering...

van schulden en armoede
alsook het aanpakken hiervan.

OPGEWEKTE MUZIEK

Wij gunnen iedereen een leven zonder
schulden, want schulden zijn ongezond.

Dat is de reden waarom wij meewerken
aan de Twentse Koers.

Wij werken samen met
de Twentse gemeenten...

en de samenwerkingspartners
op het gebied van de RUB, bijvoorbeeld.

Dat is de Regeling Uitstroom
Bijstandsgerechtigden.

En met die regeling zorgen wij ervoor dat
mensen die in de schulden zijn geraakt...

ook helemaal schuldenvrij worden.

De restschuld wordt op
een moment gekweten.

En met die regeling kunnen mensen ook
weer een aanvullende verzekering afsluiten.

En hebben we al ongeveer
1.200 mensen in Twente geholpen...

naar een schuldenvrij zorgbestaan.

OPGEWEKTE MUZIEK

ROY BLOKHUIS: Vroegsignalering
binnen de schuldhulpverlening...

is het in een zo vroeg mogelijk stadium
in beeld krijgen...

van beginnende betalingsachterstanden
bij inwoners.

We werken samen met
vastelastenpartners...

zoals woningcorporaties,
zorgverzekeraars...

energieleveranciers
en watermaatschappijen.

Maandelijks ontvangen we in Twente
meer dan duizend signalen.

De gemeentes volgen die signalen op,
zoals dat heet.

We werken daarbij outreachend.

Dat wil zeggen dat we met een positieve
benadering richting die inwoner...

proberen in beeld te krijgen
wat het probleem is...

vertrouwen te wekken,
bewustwording te creëren.

En zo de hulpvraag duidelijk te krijgen.

Wanneer het probleem licht is kunnen we
helpen met de betalingsregeling...

of het aanvragen van
een inkomensvoorziening.

Maar is de hulp zwaarder...

dan kunnen we samen een afspraak
maken met die instantie.

Ook samen naar de eerste afspraak gaan.

Zodat die inwoner ook het gevoel heeft
serieus genomen te worden.

Daarmee hopen wij te bewerkstelligen dat
de schulden binnen Twente laag blijven...

en daarmee in feite ook
de maatschappelijke kosten...

die schulden met zich meebrengen
voor de overheid te beperken.

OPGEWEKTE MUZIEK

Naast de vroegsignalering van schulden
en de uitstroomregeling...

zetten we ons bijvoorbeeld nu ook in...

op het bespreekbaar maken van
geldzorgen in de huisartsenpraktijk.

Een mooie samenwerking tussen
huisartsen en het sociaal domein.

Maar we doen natuurlijk nog veel meer.

Zo zetten we ons binnen
de Twentse Koers ook in...

voor het aanpakken van
wachtlijsten in de GGZ...

ketensamenwerking in de wijk
voor kwetsbare ouderen...

en bijvoorbeeld het inzetten
van leefstijlinterventies.

Hiermee blijven we ons
dus volledig inzetten...

voor de juiste zorg op
de juiste plek in Twente.

Wil je hier meer over weten?

Volg ons dan op onze website
www.twentsekoers.nl.

Huidige zorgvraag niet houdbaar

Het grote aantal zorggebruikers in de regio is op termijn niet meer houdbaar. Twentse Koers ziet de urgentie om de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken. Samen zorgen ze ervoor dat iedere inwoner straks de juiste zorg ontvangt op het moment dat dat nodig is. Dit doen zij aan de hand van vijf themalijnen en 22 lopende projecten. Binnen de activiteiten ligt de nadruk op (positieve) gezondheid en preventie. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Een duidelijke structuur als basis

Binnen het programma wordt onderscheid gemaakt tussen eigenaren en partners. De 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel zijn de eigenaren. Zij beheren de agenda, zorgen voor de financiële dekking en zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming en organisatie van de thema’s en lopende projecten. 

De partners, zoals huisartsen en zorgaanbieders, richten zich op de inhoud en uitvoering van thema’s en bijbehorende projecten. De partners staan in nauw contact met de inwoners en sluiten aan bij projecten of thema’s die voor hen relevant zijn. 

Eerst doen, dan afspraken maken

Het succes van de projecten van Twentse Koers komt mede voort uit een werkwijze van eerst doen, later zorgen voor aanvullende (financiële) afspraken, structuren en formaliteiten. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de uitrol van de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Waar ongeveer 1200 inwoners uit de schulden zijn geholpen.

De werkwijze zorgt voor enthousiasme en vertrouwen onder deelnemende partijen. Moeilijke discussies over geld worden sowieso al voorkomen doordat iedere eigenaar een bijdrage in natura levert. Als partijen extra inzet leveren, worden deze activiteiten gefinancierd uit o.a. subsidies. Zo zorgt het samenwerkingsverband voor een gelijkwaardige verdeling en waardering.

Starten vanuit bestaande initiatieven

Het programma ontwikkelt bewust geen nieuwe werkwijzen, taken of voorzieningen. Liever richten zij hun energie op het versterken van bestaande initiatieven. Borging van reguliere werkwijzen en taken staan daarbij voorop. Zo werken ze aan duurzame en gedragen veranderingen in de regio.

Inwoners en professionals positief 

Dankzij het onderling vertrouwen en de focus op ‘samen doen’ heeft Twentse Koers al duizenden inwoners kunnen helpen en daarmee onnodige zorg kunnen voorkomen. Inwoners spreken hun dankbaarheid regelmatig uit richting partners. Ook professionals zijn tevreden met de kortere lijnen in het netwerk.

JZOJP doen we samen

Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 3 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek
Deel deze pagina