Consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein

Steeds meer mensen met psychische klachten doen een beroep op zorg en ondersteuning. Deze toename, in combinatie met schaarste aan personeel, zorgt voor hoge druk op de zorg- en sociale voorzieningen. In het Integraal Zorgakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren.

Domeinoverstijgende consultatie

Vrouw achter laptop is aan het bellen
© VWS

EĆ©n van de afspraken wil het voor professionals in het sociaal domein gemakkelijker maken om de ggz te consulteren met behulp van een nieuwe consultatiefunctie.Ā Per 1 januari 2024 is het daarom mogelijk om binnen de Zvw de consultatie tussen het sociaal domein en de ggz te bekostigen.

Dankzij de domeinoverstijgende consultatiefunctie kunnen professionals in het sociaal domein de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding bieden aan cliƫnten. Hierdoor wordt zwaardere zorg voorkomen en ontstaan er minder verwijzingen naar de ggz.

Professionals werkzaam in het sociaal domein (de ā€˜vrager) kunnen nu professionals in de geneeskundige ggz (de ā€˜bevraagde partijā€™) om advies vragen (consulteren). Het kan onder meer gaan om diagnostische vragen, advies over verdere aanpak van begeleiding, advies ten aanzien van terugvalpreventie of hoe om te gaan met een cliĆ«nt in een bepaalde situatie.

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de consultatiefunctie zijn er enkele voorwaarden van toepassing. Zo geldt de consultatiefunctie als de cliƫnt aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De consultatie is te herleiden naar een individu. De consultatiefunctie is bijvoorbeeld niet bedoeld voor algemene kennisoverdracht of kennisbevordering van de professional in het sociaal domein. Kosten voor een dergelijke kennisoverdracht of kennisbevordering dienen door gemeenten gedragen te worden. De cliĆ«nt kan toestemming hebben gegeven aan de professional uit het sociaal domein om privacygevoelige gegevens te delen met de ggz-professional maar het kan ook zijn dat de cliĆ«nt de toestemming niet heeft gegeven. Dan vindt anonieme consultatie plaats waarbij de professional uit het sociaal domein zijn/haar vraag aan de professional uit de gespecialiseerde ggz voorlegt zonder de naam van de cliĆ«nt te noemen of anderszins herleidbare gegevens te delen.
  • De client is 18 jaar of ouder. Onder de 18 jaar is de Jeugdwet van toepassing, waarbij de gemeente en ggz-aanbieders onderling afspraken maken over de financiering van consultatie.
  • De client is niet (meer) in behandeling binnen de curatieve ggz. Als de cliĆ«nt wel in behandeling is in de curatieve ggz, kan de professional uit het sociaal domein een eventuele vraag stellen bij de (regie)behandelaar van de cliĆ«nt.
  • Ā Bemoeizorg valtĀ nietĀ onder de consultatiefunctie. Van bemoeizorg is sprake als een cliĆ«nt met een psychische stoornis geen enkele zorg wenst en hier dus ook niet om vraagt. Het doel van bemoeizorg is het toeleiden naar zorg van de cliĆ«nt. Bemoeizorg door de ggz wordt opgestart in opdracht van de gemeente als onderdeel van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en wordt gefinancierd vanuit de Wmo.

Organisatie van de consultatiefunctie

Binnen een regio gaan enkele ggz aanbieders de consultatiefunctie organiseren. Zij sluiten hiervoor contracten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars vragen ggz-aanbieders om een plan te maken hoe de consultatiefunctie in de regio te organiseren. Het plan wordt door de zorgaanbieders afgestemd met de gemandateerde gemeente binnen de regio, zodat geborgd wordt dat het voorziet in de behoefte van het sociaal domein. Voorbeelden van hoe de consultatiefunctie ingericht kan worden, zijn:

  • Telefonisch spreekuur
  • Multidisciplinair overleg (MDO)
  • Deelname aan wijktafels van het sociaal domein door de ggz

Iedere regio kan, afhankelijk van de behoefte, de consultatie zelf inrichten.

Meer informatie

Deel deze pagina