Zorg en welzijn komen samen in wijkgerichte aanpak

In Amsterdam-Noord wonen veel kwetsbare mensen, die vaak kampen met armoede, eenzaamheid, een zwakke gezondheid en andere problematiek. Om de problemen in dat stadsdeel bij de wortels aan te pakken is Beter Samen in Noord opgericht: een programma om zorg en welzijn met elkaar te verbinden.

Multidisciplinaire triage

Galerijflat in Amsterdam-Noord
© Kick Smeets / Rijksoverheid

Onder de noemer Beter Samen in Noord werkt een alliantie van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde multidisciplinaire werkwijze binnen het stadsdeel. Professionals uit zorg of welzijn kunnen een cli├źnt aanmelden bij een centraal meldpunt. Een triageteam, bestaande uit een huisarts, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige en casemanager vanuit welzijn, bepaalt vervolgens wat de best passende zorg of begeleiding is voor de cli├źnt. Dat kan dus ook betekenen dat de oplossing in een ander domein gevonden wordt dan waar de cli├źnt oorspronkelijk voor werd aangemeld.┬á

Van ziekte naar gezondheid

Met deze aanpak verleggen de betrokken partijen hun focus van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Het programma wil kwetsbare bewoners helpen om zelfstandiger te functioneren en meer deel te nemen aan de maatschappij. Ook wil het voorkomen dat mensen complexe zorg nodig hebben. De vernieuwende werkwijze moet er bovendien voor zorgen dat professionals een holistische blik ontwikkelen op de problematiek van hun cli├źnten en beter samenwerken met andere disciplines. Dat is voor sommige professionals een grote omslag: van problemen overnemen en cli├źnten ontlasten naar stimuleren van eigen kracht en zelfoplossend vermogen bij de cli├źnt.┬á

Datagestuurd

Data is binnen Beter Samen in Noord een belangrijk middel om de kwetsbaarste bewoners en hun behoeften in kaart te brengen. Het programma verzamelt data over de groepen met de grootste problemen op het grensvlak van zorg en het sociaal domein. Zo kunnen sneller stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van valpreventie of eenzaamheid.  

Nieuwe financieringsvormen

Sturen op de gezondheid van inwoners in plaats van handelen bij ziekte is een wezenlijk andere benadering. Dat vraagt ook om andere financiering. Daarom is het mooi dat de Nederlandse Zorgautoriteit, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam deelnemen aan het programma. Zij maken experimenten met nieuwe vormen van financiering mogelijk. Op de lange termijn hopen de initiatiefnemers dat er een structureel bekostigingsmodel komt. 

Meer informatie

Waar: Amsterdam

Betrokken organisatie: Krijtmolenalliantie