Slim samenwerken aan ontschotting in de zorg

Samenwerken binnen een regionaal netwerk is bittere noodzaak. Het aantal kwetsbare ouderen stijgt, maar er is niet genoeg zorgpersoneel om dat op te vangen. Om de zorg slimmer te maken, werken zorgaanbieders in Noordwest-Veluwe domeinoverstijgend samen in het netwerk GezondVeluwe. Dat levert nu al mooie resultaten op voor de kwaliteit en de kosten van de zorg.

Coalities rond groepen patiënten

Foto van een haventje en twee oudere mensen die op een muurtje zitten.
© GezondVeluwe

Het doel van GezondVeluwe is de zorg ontschotten en de wensen en behoeften van de 150.000 inwoners in de regio centraal stellen. Het netwerk bestaat uit zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, apothekers en gemeenten, met Zilveren Kruis en GGD Noord-Oost Gelderland als toehoorders. Deze partners werken in verschillende coalities samen rond een groep patiƫnten. Op verschillende momenten heeft GezondVeluwe regiobeelden opgesteld om te bepalen welke vraagstukken het meest urgent waren. Daaruit zijn coalities rond ouderen, mensen met kanker en andere aandoeningen en mensen met een psychische kwetsbaarheid voortgekomen. In de nabije toekomst komt daar een coalitie rond preventie bij.

Burgerperspectief

GezondVeluwe integreert het perspectief van inwoners en patiƫnten op zowel bestuurlijk als tactisch niveau. Zorgbelang Inclusief vertegenwoordigt het burgerperspectief en neemt deel aan alle belangrijke overleggen. Ook nemen ervaringsdeskundigen regelmatig deel aan projectgroepen.

Ouderen beter in beeld

Vanuit de coalitie ouderen zijn de netwerkpartners al enige tijd bezig om zich voor te bereiden op de groeiende groep thuiswonende ouderen die complexe zorg nodig hebben. Alle huisartsenpraktijken hebben een POH voor ouderen aangesteld. Die organiseren onder meer het multidisciplinair overleg. Met ondersteuning van adviesbureau Raedelijn, die het netwerk begeleidt en coƶrdineert, zijn ouderenzorgteams opgezet. Daarin nemen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheker en ouderenadviseur welzijn plaats. Dankzij deze samenwerking zijn de ouderen beter in beeld en komen ernstige crisissituaties niet meer voor.

EĆ©n platform voor communicatie

De communicatie tussen zorgverleners en patiƫnten onderling verloopt via OZO-verbindzorg. Doordat iedereen hetzelfde platform gebruikt, hebben zorgprofessionals inzicht in het beleid, en de bevindingen. De implementatie, uitrol en support bij het gebruik van OZO-verbindzorg binnen GezondVeluwe wordt gefinancierd door de huisartsenorganisatie en de zeven deelnemende gemeenten. De wijkverpleging van Icare geeft trainingen. Dit versterkt het eigenaarschap en zorgt ervoor dat het systeem wordt gebruikt.

Besparing van 5 miljoen euro

Het effect van de samenwerking wordt voortdurend gemeten en zichtbaar gemaakt voor alle deelnemers via een dashboard. Daarbij wordt gekeken naar het effect op de quadruple aim:Ā ervaren kwaliteit van zorg, gezondheid, doelmatigheid en werkplezier. Begin 2022 is het eerste succes gevierd: tussen 2015 en 2019 is er 5 miljoen euro bespaard op de zorgkosten van de 75-plussers in de regio. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van referentiegemeenten. Deze daling is voor een deel te wijten aan de verschuiving van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg. Onderzoek van de GGD laat bovendien zien dat het welbevinden van oudere inwoners in de regio is toegenomen.

Hogere werkdruk huisartsen

Hoewel de verschuiving naar de eerste lijn mooie resultaten oplevert voor patiƫnten en voor de kosten van de zorg, brengt het ook een knelpunt met zich mee. De werkdruk van de huisartsen binnen GezondVeluwe is de laatste jaren flink opgelopen. De nadelige gevolgen van taakherschikking zijn een aandachtspunt van het netwerk voor de komende tijd.

Deels zelf gefinancierd

De kosten voor het netwerk GezondVeluwe, inclusief de projecten, zijn ongeveer ā‚¬250.000 per jaar. De deelnemende partijen dragen daarvan zoā€™n 25% zelf bij, en Zilveren Kruis bekostigt de inzet van adviesbureau Raedelijn. Huisartsen kunnen bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis de Prestatie Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen afsluiten. De werkwijze multidisciplinaire ouderenzorg met ouderenteams en OZO-verbindzorg sluit aan bij de hieraan gestelde voorwaarden. Wanneer het netwerk tegen grote verschuivingen van zorg binnen de keten aanloopt, gaan ze samen met de zorgverzekeraars op zoek naar oplossingen.

Meer informatie

Kijk op GezondVeluwe.nl

JZOJP doen we samen
Stel je vraag aan de initiatiefnemer

Wil je meer weten over dit praktijkvoorbeeld? We brengen je graag in contact met de initiatiefnemer. Mail je contactverzoek via de knop hieronder en we sturen je binnen 2 werkdagen de contactgegevens door.

Mail je verzoek