Passende zorg voor mensen met verward gedrag

Mensen met (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen komen vaak in een politiecel terecht, terwijl ze eigenlijk ggz-zorg nodig hebben. In Drenthe werken gemeenten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars, politie en andere partijen nauw samen om ketenzorg te bieden aan ernstig ontremde of verwarde mensen.Ā De Spoedpoli en de psycholance zijn twee deelprojecten van deze ketenaanpak.

Ingang GGZ Drenthe
© Spoedpoli GGZ Drenthe

Spoedpoli: veiligheid, toezicht en de-escalatie

De Spoedpoli GGZ is in 2017 opgericht. Verpleegkundigen van de Spoedpoli werken vanuit de principes veiligheid, toezicht en de-escalatie. Zij ontvangen de patiĆ«nt, geven uitleg en begeleiding en zorgen voor eten en drinken. PatiĆ«nten kunnen zo nodig gekalmeerd worden in een rustkamer. Een patiĆ«nt blijft maximaal acht uur op de Spoedpoli. In de meeste gevallen kan iemand daarna, met aanvullende afspraken en eventuele medicatie, terug naar huis. Soms is passende vervolgopvang nodig. Sinds de Spoedpoli is opgericht komt het nog maar zelden voor dat een persoon met verward gedrag in de politiecel komt. Nu gebeurt dat alleen nog wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. In zoā€™n geval beoordeelt een forensisch arts van de GGD of vervolghulp nodig is.

Humaan en passend vervoer

De psycholance zorgt voor humaan en passend vervoer naar de juiste instantie, de Spoedpoli of vervoer tussen verschillende instellingen waar mensen met een psychische aandoening worden behandeld. Gemiddeld worden jaarlijks ruim 800 ritten uitgevoerd door de psycholance.Ā Sinds de inzet van de psycholance is het aantal ritten door de politie van personen met verward of onbegrepen gedrag die in het openbare domein worden aangetroffen, sterk verminderd.

Domeinoverstijgende aanpak voor personen met verward gedrag

De Spoedpoli en psycholance zijn deelprojecten van het programma Aanpak Personen met Verward Gedrag in de regio Drenthe, dat sinds 2017 loopt. Deze unieke domeinoverstijgende samenwerking heeft voor een verschuiving gezorgd van het veiligheidsdomein naar het medische en sociale domein in de aanpak van verwarde personen.Ā  Uit een evaluatie in 2020 blijkt dat de keten inmiddels behoorlijk sluitend is en dat het programma heeft bijgedragen aan een betere samenwerking tussen Drentse gemeenten. In de gezamenlijke aanpak is onder meer aandacht voor preventie, vroegsignalering, centraal melden en toeleiding naar de juiste zorg.

Meer informatie

Contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met de initiatiefnemer.

Waar: Drenthe

Betrokken organisaties:

Deel deze pagina