Filteren

Filter praktijkvoorbeelden

Soort document

Thema

Sector

Regio / schaal

Zorgkantoorregio

ROAZ-regio

Bekijk

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatieplan Palliatieve Zorg Friesland"(PDF, 85 kB)

Implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg ten behoeve van het voorkomen van niet passende zorg en als integraal onderdeel van reguliere zorg in Friesland.

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal ingebedde mentale gezondheidsnetwerken in Rijk van Nijmegen - onderdeel centrale toeleiding"(PDF, 92 kB)

Het netwerk wordt ingericht op basis van een gezamenlijke visie op positieve gezondheid, zelfregie en (herstel)on-dersteuning. Dit doen we door: mentale veerkracht te versterken, de juiste zorg op de juiste plek te bied…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal ingebedde mentale gezondheidsnetwerken - onderdeel GGZ in de wijk"(PDF, 92 kB)

Het inrichten van regionaal ingebed mentaal gezondheidsnetwerk in de regio. GGZ in de wijk is hier een onderdeel van. De GGZ in de wijk is gericht op herstelondersteuning en kortdurende ondersteuning voor psychisch kwet…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Ontwikkelen Verkennend Gesprek en Mentaal Gezondheidsnetwerk in 4 transformatieregio’s in Noord-Holland Noord"(PDF, 94 kB)

Deze snelle toets komt voort uit de regionale verkenning van mogelijkheden voor domeinoverstijgende samenwer-king, beschreven in “Samen sterk: buiten de lijnen tussen de regels”, gemeenten Medemblik, Den Helder, Alkmaar…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Samen Sterker Eemland, JZOJP Meander MC"(PDF, 89 kB)

Het netwerk Samen Sterker en het programma JZOJP van Meander MC geven in gezamenlijkheid concrete invul-ling aan de benodigde transformatie naar passende zorg in de regio Eemland. In het netwerk Samen Sterker parti-cipe…

Samenvattimg goedgekeurd transformatieplan "Santeon-Pacmed Datagedreven technologie IC zorg"(PDF, 96 kB)

Dit project beoogt het mogelijk maken van de transitie naar datagedreven zorg op de intensive care door middel van op machine learning gebaseerde beslisondersteuning. In dit project doen we dat door het implementeren en…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Implementatie locatieprofielen"(PDF, 95 kB)

Ontwikkeling en implementatie locatieprofielen t.b.v. continuïteit van medisch specialistische zorg in de regio.
De ziekenhuiszorg moet ingrijpend veranderen om te komen tot passende zorg en optimale inzet van het
besch…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "MCC Noord Oost NL"(PDF, 83 kB)

Uitbreiding van de infrastructuur en het team werkend voor het Medisch Coördinatie Centrum (MCC) om zo pas-sende zorg te leveren. Dankzij een MCC wordt er capaciteit gecreëerd in de ziekenhuizen en wordt de samenwer-kin…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mission (Im)possible"(PDF, 88 kB)

Het St. Antonius ziet de urgentie om te onderzoeken hoe wij de zorg in de toekomst kunnen blijven bemensen met de juiste professionals om de zorg toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit. Hiervoor is het project…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Netwerk Mentale Gezondheid Rotterdam"(PDF, 91 kB)

Deze transformatie aanvraag betreft een aanvraag voor Mentale Gezondheidsnetwerken in 11 wijken in de ge-meente Rotterdam, Capelle aan de IJssel en Krimpen en kent een fasering in werkwijze. Voor de 1ste fase (2024) zij…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal Programma Mentale Gezondheid regio Apeldoorn/Zutphen"(PDF, 89 kB)

Transitieplan gericht op organiseren van mentaal gezondheidsnetwerk in de regio Apeldoorn/Zutphen.
De beoogde impact die regio Apeldoorn-Zutphen met haar transitieplan wil maken is in drie thema's op te delen, maar zijn…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen op weg naar 2030"(PDF, 100 kB)

Het Elkerliek ziekenhuis heeft 3 thema’s in het transformatieplan met onderliggende concrete doelen als leidraad om de missie en visie in praktijk te brengen. Een integrale aanpak is essentieel om e doelstellingen voor …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "SMART triage"(PDF, 86 kB)

Met behulp van innovatieve pre-hospitale triage streven we ernaar de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Ons doel is om het aantal patiënten dat onnodig naar de spoedeisende hulp wordt gestuurd, te verminderen. Hi…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Versterken mentaal welbevinden in regio IJssel-Vecht door samenwerking ggz, huisartsen en sociaal domein"(PDF, 89 kB)

Er is een snelle toets geschreven voor de coalitie mentaal welbevinden, actielijn 3: versterken samenwerking ggz, huisartsen en sociaal domein. De regio wil aan de slag met twee afspraken, namelijk het Verkennend gespre…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Forse reductie van onnodig zorggebruik bij huisartsen"(PDF, 94 kB)

Het doel van het programma: Procesverbetering MGZ binnen de gehandicaptenzorg om de 24/7 medi-sche zorg voor kwetsbare doelgroepen te borgen, waarbij onnodige zorgconsumptie bij huisartsen wordt wegge-vangen.
Doelgroep:…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mentaal gezondheidsnetwerk Eemland"(PDF, 88 kB)

In regio Eemland (onderdeel van regio Utrecht) willen we vanuit Samen Sterker Eemland vormgeven aan het men-taal gezondheidsnetwerk waarbij we ons in 2024 willen richten op:
1) vormgeven netwerkstructuur
2) preventieaan…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digitaal Dichtbij"(PDF, 85 kB)

GGZ inGeest werkt aan een Transformatieplan om de (s)GGZ-behandelingen met digitale middelen duurzaam toe-gankelijk te maken voor de toenemende zorgvraag. Waarbij het zorgaanbod niet toeneemt, maar ook niet afneemt door…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Data-ecosysteem Zuid-Limburg"(PDF, 87 kB)

Bij deze presenteert het RSO u een voorstel voor een regionaal data-ecosysteem in Zuid- Limburg als randvoorwaar-delijke voorziening voor reeds ingediende meer zorginhoudelijke IZA transformatievoorstellen uit de regio…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Digital@OLVG"(PDF, 111 kB)

De toekomstbestendigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in Nederland staat onder druk. De demografi-sche zorgvraag groeit in Amsterdam twee keer harder dan in Nederland, dit is 1% meer zorgvraag dan landelijk.…

Samenvattimg goedgekeurd transformatieplan "De Eerste SpoedEisende Medische Dienst (SEMD)"(PDF, 93 kB)

De Spoed Eisende Medische Dienst is een regionale locatie voor alle basis spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en het weekenduren (ANW), waarbij er ook functies overdag aanwezig kunnen zijn. Het integreert de huisarts…

Samenvattimg goedgekeurd voorstel "Vanuit ziekenhuis, naar zelfredzaamheid"(PDF, 89 kB)

In de regio van Den Bosch (adherentiegebied Jeroen Bosch Ziekenhuis) is Vivent in november 2022 samen met het JBZ gestart met het succesvolle project ‘de wijkverpleegkundige in het ziekenhuis’. In dit project is een wij…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatieplan Rivas+"(PDF, 210 kB)

Rivas is een ketelinstelling met een track record van passende zorg en samenwerking. We zijn bewezen succesvol met impactvolle transformaties. Regionaal is er een enorme urgentie om het tekort van 3.400-6.500 zorgmedewe…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatie van de prostaatkankerzorg binnen het Anser prostaatnetwerk"(PDF, 115 kB)

In het Anser prostaatnetwerk (2017) van 6 multidisciplinaire prostaatcentra in Zuid Holland en Zeeland worden aan de hand van vijf bouwstenen (spreiding en concentratie van zorg, frictie loos zorgpad, taaksubstitutie, d…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Sociale Benadering Dementie 's-Hertogenbosch"(PDF, 93 kB)

De Sociale Benadering Dementie (SBD) richt zich op kwetsbare ouderen met dementie en hun naasten. Vanuit zo-wel het medische, psychologische als sociale domein is een integrale, domeinoverstijgende aanpak ontwikkeld die…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Aanmeldportaal Wijkverpleging"(PDF, 114 kB)

De transformatie is gericht op het beter en efficiënter organiseren van het instroomproces. We willen de aanmel-dingen via een centraal digitaal punt laten verlopen. Dit vereist als eerste een fase van onderzoek naar hu…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Hart C"(PDF, 86 kB)

Hart-C (Hollands Midden Acute Regionale Triage cardiologie) is een vorm van prehospitale triage in de ambulance. Waarmee, door contact tussen ambulance en cardioloog, meer patiënten thuis kunnen worden gelaten en niet …

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Impactvol transformatieplan Elkerliek (doorlopend)"(PDF, 88 kB)

Het transformatieplan van het Elkerliek ziekenhuis richt zich op het verminderen van de zorgkloof waarbij de vraag naar zorg toeneemt terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt. Specifiek voor 2023 streven ze naar een…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Continuering van het programma verantwoorde zorg (doorlopend)"(PDF, 89 kB)

Verantwoorde Zorg is nu 4,5 jaar een gedachtegoed binnen het Máxima MC. Dit programma helpt bij het verbete-ren van de zorg op basis van zorginhoudelijke initiatieven die moeten zorgen dat: - we andere en minder interve…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatie Franciscus Gasthuis & Vlietland 2024-2026"(PDF, 102 kB)

Belangrijke uitdagingen van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn het waarborgen van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, het behouden en ontzorgen van (zorg)professionals, het (verder) optimalisere…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen in de Wijkzorg Arnhem e.o. 2023-2028"(PDF, 92 kB)

De netwerkpartners van “Samen in de Wijkzorg” willen de zorg borgen door samenwerking en samenhang in de keten te organiseren en daarmee de klantwaarde versterken. Zodat de organisaties samen kunnen optrekken,’ als de W…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatieplan ZMC"(PDF, 96 kB)

De basis voor de transformatie van het ZMC is dat wij als grote zorgaanbieder in de regio een substantiële verant-woordelijkheid hebben in het leveren van een bijdrage aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zo…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regioplatform, data-uitwisseling middels regionale infrastructuur Gelderse Vallei"(PDF, 86 kB)

In de regio wil Ziekenhuis Gelderse Vallei, samen met de Vallei Vitaal partners komen tot digitale gegevensuitwis-seling middels een uitwisselingsplatform. Er is gestart door concrete, haalbare thema’s te kiezen waar e…

Samnvatting goedgekeurd voorstel "Programma Hybride Ziekenhuis"(PDF, 84 kB)

Met dit programma kunnen we de transformatie als ziekenhuis naar hybride (netwerk)ziekenhuis versnellen, willen we de toenemende medisch specialistische zorgvraag zo goed mogelijk opvangen, medewerkers ontzorgen en de d…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Doelgerichte online intake en hybride behandeling"(PDF, 95 kB)

GGZ inGeest werkt aan een Transformatieplan om de (s)GGZ-behandelingen met digitale middelen duurzaam toe-gankelijk te maken voor de toenemende zorgvraag. Waarbij het zorgaanbod niet toeneemt, maar ook niet afneemt door…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digizorg"(PDF, 92 kB)

Binnen de regio Rotterdam Rijnmond is in 2023 een domein overstijgende samenwerking opgezet met het pro-gramma Digizorg. Hierin werken ziekenhuizen, VVTinstellingen, diagnostiek en 1e lijnorganisaties samen om de volgen…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen Sterker Eemland, JZOJP Meander MC"(PDF, 89 kB)

Het netwerk Samen Sterker en het programma JZOJP van Meander MC geven in gezamenlijkheid concrete invul-ling aan de benodigde transformatie naar passende zorg in de regio Eemland. In het netwerk Samen Sterker parti-cipe…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "mProve verder in zorg"(PDF, 100 kB)

mProve is als samenwerkingsverband bij uitstek geschikt om de noodzakelijke zorgtransformatie vorm te geven en te versnellen. De schaal, het samenwerkingsklimaat en de infrastructuur van ons netwerk stellen ons in staat…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Focus op Herstel"(PDF, 84 kB)

Het programma ‘Focus op Herstel’ richt zich op de verbetering van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg in de regio. In dit transformatieplan zijn de projecten opgenomen die in…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen-in-Gezondheid Transformatieplan"(PDF, 88 kB)

Samen in Gezondheid (SiG) samenwerkingsverband van partijen in zorg en welzijn bestaande uit: welzijnsorganisa-ties (Lentl en Ons Welzijn), HUMO (huisart-sen), GGZ OostBrabant, Bernhoven, VVT organisaties (Brabantzorg,…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "High5"(PDF, 104 kB)

Amsterdam UMC, Ambulance Amsterdam en KPN Health hebben een zorginnovatie ontwikkeld: een 5G live video- verbinding tussen prehospitale ambulance- en SEH-teams voor kritiekzieke patiënten. Door een ambulance uit te rust…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Zorgtransformatie CWZ – Een ziekenhuis zonder muren"(PDF, 92 kB)

Met onze IZA aanvraag spelen wij in op regionale uitdagingen en laten we zien dat wij nu en in toekomst hét twee-delijns ziekenhuis van de regio zijn. Wij vangen de groeiende zorgvraag van 2,88% t/m 2026 binnen de huidi…

Samenvatting goedgekeurd voorstel “Zoetermeer 2025 – Centrum Acute Zorg (Versterk de Zoetermeerder)”(PDF, 105 kB)

Congruent handelen is noodzakelijk om netwerkzorg te realiseren en om domein overstijgende veranderingen te
realiseren. Om informatie-uitwisseling te optimaliseren, verwijzingen van en naar de verschillende domeinen te…

Samenvatting goedgekeurd voorstel “Integratie Thuisarts.nl in Zorglandschap Eindhoven e.o.”(PDF, 98 kB)

In dit transitietraject van 3 jaar integreren we Thuisarts.nl in het zorglandschap van de regio Brabant Zuid-Oost. Het
overkoepelende doel is het verminderen van druk op de zorg door het voorkomen van onnodig contact e…

Samenvatting goedgekeurd voorstel “Reade Koersvast op weg naar 2030”(PDF, 88 kB)

Met het programma Koersvast op weg naar 2030 zal Reade de ontwikkelingen zoals geschetst in het Regiobeeld
Amsterdam 2023 op het gebied van huisvesting kunnen accommoderen. Reade heeft momenteel twee eigen locaties in…

Samenvatting goedgekeurd voorstel “Samen naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg”(PDF, 85 kB)

De Friese regio kent relatief veel ouderen en vergrijst sneller dan de rest van Nederland; gecombineerd met de personele krapte die binnen 10 jaar meer dan verdriedubbeld staat de regio voor een grote uitdaging om de zo…

Samenvatting goedgekeurd voorstel “Spoedplein Schiedam”(PDF, 87 kB)

Middels deze snelle toets beoogt het Franciscus (i.s.m. HAP Schievliet) het opzetten van een spoedplein voor geïntegreerde spoedzorg. Daarbij werken ketenpartners samen om de ontwikkeling in acute zorgvraag in de regio …

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Juiste Zorg op de Juiste Plek - lopende projecten VieCuri"(PDF, 87 kB)

Dit transformatieplan is gericht op lopende projecten van VieCuri medisch centrum, uit het HLA 2019-2022. Het betreft de projecten: In- door- en uitstroom, Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ), Academie Patiënt en Mantelzo…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Dijklander transformatieplan"(PDF, 88 kB)

De transformatie vindt plaats op 3 thema's; 1. herontwerp passende zorgpaden, 2. slimmer en efficiënter inzetten van medewerkers, 3. portfolio en locatieprofilering. Randvoorwaardelijk ontwikkelen we kaders voor digital…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Zorgvernieuwing geboortezorg Franciscus VSV"(PDF, 85 kB)

Er is transformatie nodig om de geboortezorg in de regio bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit te houden. Er is een tekort aan gespecialiseerd personeel: met minder personeel moet een stijgende zorgvraag op…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samenwerking en inzet SO, VS, GZ-psycholoog en WZD-functionaris in de eerstelijn Amstelland"(PDF, 94 kB)

Regionale samenwerking om inzet Specialist ouderengeneeskunde (SO), Verpleegkundig specialist (VS), gezond-heidszorg(GZ)-psycholoog en Wet Zorg en Dwang (WZD) functionaris in de eerstelijn beschikbaar te maken.
Het is n…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen werken aan gezonde passende netwerk-kindzorg"(PDF, 91 kB)

Gewoon kind zijn, kinderdingen doen, dat is wat kinderen willen. Ook als ze ziek zijn en/of behoeften hebben aan zorg, als ze ná dagopname of poliklinisch bezoek of gedurende vele jaren buiten het ziekenhuis, kinderverp…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samen op weg naar toekomstbestendige zorg - transformatieplan GHZ"(PDF, 82 kB)

De transformatie draagt bij aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg voor de inwoners van Midden Holland. Met onze partners beperken we de toestroom tot de medisch specialistische zorg…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionale zorgdigitalisering Achterhoek"(PDF, 96 kB)

Het doel van dit document is de uitwerking van drie Snelle Toets aanvragen voor de regio Achterhoek, opgesteld door de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek(1). De Vereniging stelt zich ten doel het op elkaar laten…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Passende zorg bij Reinier de Graaf"(PDF, 85 kB)

Het doel van “Passende Zorg Reinier de Graaf” is om met de regionale (zorg)partners de juiste zorg op de juiste plek te bieden op het juiste moment en zo samen de zorg in de regio toegankelijk te houden. Het gaat om een…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Naar sterkere netwerkzorg voor mentale gezondheid in de regio"(PDF, 84 kB)

Dicht bij huis de hulp ontvangen die past bij de hulpvraag die er voor jou toe doet, door die professional of naaste die jou het beste verder kan helpen. Voor mensen met (complexe) psychische hulpvragen is het niet vanz…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mentale Gezondheid voor iedereen in Zuid-Limburg"(PDF, 89 kB)

Met de deeltransformatie mentale gezondheid beogen we de geschetste uitdagingen in het regiobeeld om te bui-gen. Dat doen we door de mentale gezondheid van de inwoners in Zuid-Limburg te vergroten door passende on-derst…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mentaal gezondheidscentrum Enschede"(PDF, 82 kB)

Gezondheidscentrum ten behoeve van integrale triage en betere snelle toegang voor mensen met psychische kwetsbaarheden.
De positieve beoordeling houdt in dat er potentie wordt gezien in de doorontwikkeling van het idee…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mentaal gezondheidscentrum Achterhoek/Liemers"(PDF, 83 kB)

Ontwikkeling en opschaling van het Ecosysteem Mentale Gezondheid betreft een interventieprogramma. De eer-ste resultaten zijn vanuit de zogenoemde Veranderateliers (transitiemethode gericht op het in co-creatie ontwikke…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatieplan Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid"(PDF, 81 kB)

Het transformatieplan omvat een aantal projecten gericht op de zes door de leefstijlcoalitie geformuleerde pro-grammalijnen: integreren van leefstijlgeneeskunde in de zorg, domein overstijgende samenwerking, persoonsge-…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Kliniek Gezondheidszorg voor Ouderen (KGvO)"(PDF, 93 kB)

In de regio Rivierenland wordt het steeds drukker in zorgland. Door een groeiend aantal (kwetsbare) ouderen in de regio is er sprake van een hoge instroom in het ziekenhuis en een soms ongewenst en onnodig lange en rela…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Juiste Zorg op de Juiste Plek - lopende projecten VieCuri"(PDF, 83 kB)

Dit transformatieplan is gericht op lopende projecten van VieCuri medisch centrum, uit het HLA 2019-2022. Het betreft de projecten: In- door- en uitstroom, Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ), Academie Patiënt en Mantelzo…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "IZA Transformatie Noordwest Ziekenhuisgroep"(PDF, 91 kB)

Impact op zorggebruik Voor zorggebruik hebben we onszelf als doel gesteld om 4,5% "slimmer" te gaan werken. De vraag voor MSZ groeit in regio NHN tussen 2023 en 2027 met 9% (bron: Vintura 2022). Ambitie van Noordwest is…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "lmpactvol transformatieplan Elkerliek"(PDF, 77 kB)

Het transformatieplan van het Elkerliek ziekenhuis richt zich op het verminderen van de zorgkloof waarbij de vraag naar zorg toeneemt terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt. Specfiek voor 2023 streven ze naar een v…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digitale Zorgtransformatie Zuyderland"(PDF, 78 kB)

Het programma Digitale Zorgtransformatie zet in op het digitaliseren van analoge zorgpaden naar eZorgpaden. Deze transformatie heeft een grote impact op meerdere aspecten, conform de doelstelling uit het Integraal Zorg-…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "DIAK Programma Zorg op de Juiste Plek"(PDF, 89 kB)

De regio Utrecht heeft te maken met een groeiende zorgvraag. Dit leidt tot een transformatieopgave voor samen-werkende partners in de regio om deze groei op te vangen. Het Diakonessenhuis is zowel een stads- als een str…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Connected Care en Medisch Coördinatie Bureau Isala"(PDF, 85 kB)

Met inmiddels vijf jaar ervaring, is het Connected Care programma expert geworden in het kunnen organiseren en meetbaar maken van de impact op een zorgketen. Dit menselijke kapitaal willen we delen met onze partners in…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Bevorderen zelfredzaamheid in de keten"(PDF, 65 kB)

Maximale zelfredzaamheid van de cliënt, waarbij de inzet van (reeds bestaande) hulpmiddelen en zorgtechnologie vanzelfsprekend wordt. Een grotere zelfredzaamheid draagt bij aan een toename in kwaliteit van leven en leid…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "(digitale) Transformatie Polikliniek Slingeland ziekenhuis"(PDF, 109 kB)

Het plan leidt tot een transformatie binnen het Slingeland ziekenhuis door het onder de loep nemen van de poliklinische processen en deze te verbeteren. Er komt een nieuw ziekenhuis. Meteen gebruik maken van verdere dig…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Wonen, welzijn en (minder) zorg in de buurt"(PDF, 98 kB)

We willen tijdig anticiperen op (toekomstige) zorgvragen door te zorgen voor ‘nutsvoorzieningen’ en te werken vanuit het perspectief wat mensen (en hun omgeving) zelf kunnen of kunnen leren. Als (maatschappelijke) partn…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionale trainingscentra tbv zelfmanagement"(PDF, 96 kB)

Het aanbieden van trainingen voor patiënten, partners en/of professionals (buiten hun eigen deskundigheid), waar-mee eigen regie ondersteund wordt vanuit een gecentraliseerde, lijn-overstijgende samenwerking, leidt tot …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg"(PDF, 97 kB)

Ons hoofddoel is te borgen dat iedere inwoner van de regio toegang heeft tot huisartsenzorg. Dit programma wil borgen en bewaken dat eind 2025 alle inwoners die toegang hebben, houden of krijgen. Op die manier ondersteu…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mentale gezondheidscentra in Midden- en West-Brabant op weg naar een toegankelijke ggz met de juiste zorg op de juiste plek"(PDF, 92 kB)

Met elkaar willen ze komen tot een transformatieplan voor de regio West-Brabant Oost en Midden-Brabant, ge-richt op het verbeteren van de toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg. De mens centraal, snel passende…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Aanvraag transformatie middelen lopende initiatieven: Digitale Transformatie"(PDF, 83 kB)

Het ETZ innoveert met zorgverlening ondersteund door digitale tools. Conform het adagium ‘zelf, thuis, digitaal als het kan’. Hiermee geven we patiënten meer regie en kennis binnen hun ziekteproces. We kunnen zorg op a…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Eerstelijns oogheelkundige centra (ELOC)"(PDF, 128 kB)

Streven naar toegankelijke en kwalitatief goede oogzorg in Noord-Nederland, door het opzetten van voorlopig twee Eerstelijns Oogheelkundige Centra (ELOC) in Appingedam en de stad Groningen waar samengewerkt wordt met al…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digitale toeleiding naar zorg en zelfzorg in de eerstelijn"(PDF, 90 kB)

Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden en hiermee ook de toegang tot andere zorgverleners te stroomlij-nen, is er een radicale verandering nodig in de toegang tot de huisartsenpraktijk. Om de toestroom van vragen r…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Monitoringscentrum voor hybride zorgpaden"(PDF, 89 kB)

Ontwikkeling van hybride zorgpaden ondersteund met een gezamenlijk digitaal monitoringscentrum ten behoeve van patiënten/ cliënten met een chronische aandoening en heupfracturen. In dit project worden cliënten en patiën…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Isala Integrale aanvraag"(PDF, 85 kB)

Isala wil met verzekeraars samenwerken aan waardegedreven zorg in de context van een stijgende zorgvraag en schaarse capaciteit, met het streven om in de komende drie jaar, de demografische ontwikkelingen en de daarmee…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionale datahub Twente"(PDF, 90 kB)

De regionale datahub gaat met 4 geselecteerde use cases de grootste zorguitdagingen in de regio Twente tegen door de realisatie van drempelloze databeschikbaarheid. Deze grootste uitdagingen zijn de sterk toenemende zor…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "De Welbevinder"(PDF, 86 kB)

Met een digitale (AI) tool willen ze een interactieve "sociale kaart" ontwikkelen die de inwoner en zorgverlener on-dersteunt in de zoektocht naar de juiste plaats in de 0e of 1e lijn. Hierbij sluiten ze aan bij al best…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mijnstreek coalitie: Verbeterde gezondheid én slimmer georganiseerde zorg"(PDF, 92 kB)

Ze werken aan het verbeteren van gezondheid én aan het slimmer organiseren van zorg om zo de zorgvraag te ver-minderen, zorg en ondersteuningsvragen zoveel mogelijk vooraan in de keten op te vangen en door het slimmer …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Inzet expertise Multiproblematiek over de verschillende domeinen in de keten"(PDF, 81 kB)

Verslavingszorg en sociaal domein bieden momenteel nog geen structurele consultfunctie aan de bestaande sa-menwerkingsverbanden en professionals in de keten. In het project is:
1: De eerste stap om domeinen die nog geen…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Platform voor ondersteuning MDO’s EMBRAZE"(PDF, 111 kB)

EMBRAZE richt zich als kankernetwerk op kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg. Binnen EMBRAZE wordt samen-gewerkt om de kwaliteit en toegankelijkheid van oncologische zorg voor patiënten te borgen en te verb…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Palliatieve zorg en ACP Drenthe"(PDF, 88 kB)

Transformatie van palliatieve zorg leidt tot meer passende zorg met meerwaarde voor patiënt en gunstig effect op capaciteit en zorgkosten. Het proces van proactieve, transmurale palliatieve zorg bestaat grofweg uit mark…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Revion in beweging"(PDF, 94 kB)

Het transformatieplan Revion met de drie thema's richt zich op de doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord:
Kwalitatief goede zorg, arbeidsmarktproblematiek en ontzorgen professionals, digitalisering en gegevensuitw…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal Monitoringscentrum"(PDF, 86 kB)

Thuismonitoring krijgt een structurele plek in huisartsen-, ziekenhuis- en VVT zorg. Het organiseren van thuismoni-toring en informatievoorziening met behulp een ICT oplossing in een monitorings-centrum. Hierbij worden…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digital@OLVG"(PDF, 84 kB)

De toekomstbestendigheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in Nederland staat onder druk. De demografi-sche zorgvraag groeit in Amsterdam twee keer harder dan in Nederland, dit is 1% meer zorgvraag dan landelijk.…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Fries Reumatologie Netwerk"(PDF, 92 kB)

Al langere tijd (sinds 2015) wordt door de Friese ziekenhuizen met de reumatologen gesproken over het formalise-ren van een Fries Reumatologisch Netwerk (hierna FRN). Het gezamenlijke doel is een meer efficiëntere samen…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "IZA-aanvraag voor geprioriteerde thema’s uit transformatieplan ZZC"(PDF, 89 kB)

Het transformatieplan van de Zeeuwse Zorg Coalitie bestaat uit meerdere geprioriteerde thema’s, die opgeteld de zorgbehoefte reduceren tot het niveau van de personeelsbeschikbaarheid in de provincie Zeeland. Geprioritee…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Santeon Thuis"(PDF, 84 kB)

Santeon draagt bij aan de oplossing om zorg toegankelijk te houden door schaars personeel slimmer in te zetten/ vrij te spelen voor andere patiënten (6 u per patiënt, ca 1500 fte in de MSZ) en zorgkosten per patiënt te…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Zorg bij jou"(PDF, 83 kB)

“Zorg bij jou” is een open platform dat door middel van digitale ondersteuning patiënten de mogelijkheid biedt om zorg buiten de muren van de zorgaanbieder te ontvangen. Het is met nadruk een open platform met geünifor-…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Samenwerking loont dag & nacht"(PDF, 83 kB)

De on-planbare nachtzorg voor thuiswonende cliënten is een actueel en belangrijk thema. Focus ligt op doelmatige inrichting om kwalitatieve zorg over de eigen organisatie- en regiogrenzen heen te organiseren Binnen de …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regioplatform Noord Holland Noord"(PDF, 83 kB)

Het Regioplatform is een samenwerkingsverband met als doel de zorg in de regio voor kwetsbare ouderen en men-sen met een chronische aandoening ook in de toekomst toegankelijk te houden. Het Regioplatform fungeert als in…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Mooi Maasvallei"(PDF, 81 kB)

Met alle zorg-, welzijns- en informele partijen en met de gemeenten en verzekeraar werken we samen aan domein-overstijgende initiatieven, die de eigen regie en positieve gezondheid van inwoners vergroten, en mogelijk ma…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Onze zorg gaat altijd door"(PDF, 82 kB)

Het transformatieplan van het Albert Schweitzer Ziekenhuis is gericht op het opvangen van de toenemende zorg-vraag tot en met 2026 met gelijkblijvende middelen. De transformatie is vormgegeven in vijf thema’s: digitale …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "MGC regio Gorinchem"(PDF, 87 kB)

De regio Waardenland bestaat uit 10 gemeenten. In deze eerste fase gaat in 3 gemeenten worden gestart met het versterken van de samenwerking tussen de huisartsen, het sociaal domein en de ggz in een mentaal gezondheids-…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Gedeelde Zorg"(PDF, 81 kB)

Gedeelde Zorg werkt vanuit positieve gezondheid. Het gaat om een brede regionale transformatie in zowel de acute, als de chronische zorg. In de acute zorg staat zorgcoördinatie centraal, in de chronische zorg zijn plan-…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Doorlopende plannen Vallei Vitaal, Spoedplein 2.0"(PDF, 88 kB)

Binnen deze aanvraag beschrijven we onze ambitie die wij nastreven in het verder ontwikkelen van de acute zorg om daarmee de zorg toekomstbestendig in te kunnen richten. Dit doen we om de patiënt de juiste zorg op de ju…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Beweegzorg Noord"(PDF, 82 kB)

Beweegzorg Noord wil zich er gezamenlijk voor inzetten dat de vraag naar operatieve artrosezorg afvlakt, door preventieve zorg te bieden en de patiënt zo lang mogelijk conservatief te behandelen in de eerste lijn. Hiert…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Werken aan zorg voor de toekomst"(PDF, 115 kB)

Het plan beoogt meer doelmatige huisartsenzorg te leveren met een gelijkblijvend aantal zorgprofessionals in de huisartsenpraktijken en de apotheken van Zoetermeer en Benthuizen. Het is vanwege de hoge zorgvraag en werk…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Fit for the Future Amstelland en Partners"(PDF, 96 kB)

Ziekenhuis Amstelland en haar transitiepartners gaan in de voorgestelde opzet de volgende problemen oplossen: • Ten aanzien van het zorggebruik gaat ziekenhuis Amstelland meer doen met dezelfde mensen en midde-len in d…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Gebundelde snelle toets regio Zuid-Holland Noord"(PDF, 108 kB)

Gezamenlijk zetten we ons in voor het leveren van passende zorg in de regio, waarbij de toegankelijkheid en kwaliteit wordt gewaarborgd. We zetten in op het gezond en weerbaar maken van onze burgers en op hen bewust en…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digital@OLVG - DataScience 2023"(PDF, 88 kB)

De afgelopen jaren heeft OLVG in huis AI toepassingen ontwikkeld én klinisch geïmplementeerd. Deze toepassin-gen geven (preventieve) adviezen aan de professionals en geven inzicht in samen kiezen voor de beste behande-l…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Acute zorg OLVG"(PDF, 83 kB)

De inzet van OLVG is om - met acht (te continueren of nog op te starten) trajecten - innovaties en andere manieren van acute zorgverlening te stimuleren en de transitie van acute zorg te ondersteunen. De focus ligt op d…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "WZA - Hart voor Elkaar"(PDF, 92 kB)

Ons doel binnen 'Hart voor elkaar’ is: zorg in de regio beschikbaar en toegankelijk houden, nu en in de toekomst. Na jarenlang uitvoeren van succesvolle projecten binnen de cardiologische zorg, is het nu tijd deze bewez…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatie met het Virtuele Arkin Huis"(PDF, 85 kB)

Onze cliënten maken in toenemende mate gebruik van het Virtuele Arkin Huis (VAH), een virtuele omgeving waar ze verschillende vormen van digitale zorg en ondersteuning kunnen vinden. Hierbij valt te denken aan e-Health,…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "St. Antonius JZJPJK"(PDF, 84 kB)

De transformatiegelden maken deel uit van een groter geheel, namelijk het 4 jarige programma JZJPJK dat sinds 2020 loopt en er op gericht is om de toegang tot kwalitatief goede en doelmatige zorg te behouden.

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regioplan Heerenveen en omgeving"(PDF, 91 kB)

In de regio Heerenveen en omgeving werken 14 welzijn- en zorgpartijen samen in een netwerk om de beweging "van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag voor mens en maatschappij" te realiseren. We richten ons op de qua…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Santeon-Pacmed datagedreven technologie IC zorg"(PDF, 95 kB)

Dit project beoogt het mogelijk maken van de transitie naar datagedreven zorg op de intensive care door middel van op machine learning gebaseerde beslisondersteuning. In dit project doen we dat door het implementeren en…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal Telecoachingcentrum"(PDF, 98 kB)

In het Regionaal Telecoachingcentrum begeleiden verpleegkundig telecoaches mensen met één of meer chroni-sche ziekte(n) op afstand. Het is een samenwerking tussen patiënt, verpleegkundig telecoach, software en regio-nal…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal Transferpunt Almere"(PDF, 92 kB)

We willen een Regionaal Transferpunt (RTP) Almere oprichten dat zorgprofessionals ondersteunt bij het regelen van wijkverpleging en (tijdelijk) verblijf, zorgt dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden,…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Positief Gezond Almere"(PDF, 95 kB)

Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid zetten we ons gezamenlijk in om de zelfredzaamheid van pa-tiënten te vergroten, medicalisering te voorkomen en de druk op de zorg in Almere te verminderen. Belangrijke …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "MGZ voor kwetsbare ouderen in Drenthe"(PDF, 97 kB)

Beschikbaarheid en inzet medische zorg voor kwetsbare ouderen met complexe medische zorgvragen staat onder druk. De huidige organisatie structuur van extramuraal en intramuraal, van ZvW en WLZ werken remmend op de juist…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam Eerste lijn"(PDF, 98 kB)

NOA is een samenwerking tussen zorgorganisaties (Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vivium
en ZGAO) en ketenpartners (Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Gezond
en de SI…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "NIZA (Virtual Ward)"(PDF, 86 kB)

Virtual Ward/ NIZA is een regionaal/stedelijk netwerkplatform waarbij inwoners van Groot-Amsterdam met een zorgvraag multidisciplinair gemonitord en behandeld kunnen worden door middel van het aanbieden van:
1. Vroegsig…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Lateralisatie OLVG"(PDF, 90 kB)

De demografische uitgangssituatie en ontwikkelingen in Amsterdam, de groei van de stad en de krapte op de ar-beidsmarkt stellen Amsterdam voor grote opgaven. De infrastructuur van de acute keten vraagt om optimalisatie…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Verantwoorde zorg"(PDF, 82 kB)

Het programma Verantwoorde Zorg is sinds 4,5 jaar een gedachtegoed binnen het Máxima MC. Dit programma helpt bij het verbeteren van de zorg op basis van zorginhoudelijke initiatieven die moeten zorgen dat:
- we andere …

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Het Vlie"(PDF, 95 kB)

In het Transformatieplan het Vlie voor Noordelijk Flevoland geven de partners van Het Vlie aan hoe zij in gezamen-lijkheid en in samenwerking met de overige regionale partners, de gemeenten NOP en Urk en de grootste zor…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "GEM Ecosysteem Mentale gezondheid"(PDF, 92 kB)

Met de implementatie van het GEM gedachtegoed https://www.denieuweggz.nl/nieuws/de-gem-populatiereis ver-wachten we impact te kunnen maken op het welbevinden van de inwoners in de regio door middel van een mens-gerichte…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking"(PDF, 91 kB)

Het doel van herstelgerichte zorg is om de revalidatie zorg voor kwetsbare ouderen in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Om dit doel te bereiken zetten we in op het voorkomen en verkorten van…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "De Eerste Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD)"(PDF, 104 kB)

De Spoed Eisende Medische Dienst is een regionale locatie voor alle basis spoedeisende hulp in de avond-, nacht- en het weekenduren (ANW), waarbij er ook functies overdag aanwezig kunnen zijn. Het integreert de huisarts…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Buurt als ecosysteem"(PDF, 90 kB)

Door toenemende zorgvraag en oplopende personeelstekorten staat onze zorg enorm onder druk. Om met deze uitda-gingen anders om te gaan, zetten wij in op een transitie in 100 buurten in 3 jaar tijd (bij succes opschalend…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Digital@OLVG - Poli23"(PDF, 88 kB)

Poli23 (onderdeel van Digital@OLVG) heeft de ambitie om in 3 jaar tijd het aantal onnodige bezoeken en het aan-tal fysieke bezoeken flink te minimaliseren en daar waar kan zorg te virtualiseren/digitaliseren en de kwali…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) Midden IJssel"(PDF, 87 kB)

In de samenwerking in de regio Midden IJssel wordt gewerkt aan een beweging waarbij psychische en
psychosociale problemen, en de problematiek die daar uit voortvloeit, niet alleen opgelost kan worden door GGZ-behandelin…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Regionaal Portfolio Oncologie Netwerk"(PDF, 102 kB)

Het Regionaal Portfolio Oncologie Netwerk heeft als doel dat de patiënt passende, toegankelijke en hoog kwalita-tieve oncologische zorg in de regio ontvangt.
Dit realiseren we door:
- Capaciteit van mens, ruimte en tech…

Samenvatting goedgekeurd voorstel "Transformatieplan Deventer Ziekenhuis"(PDF, 86 kB)

Met het transformatieplan zet het Deventer Ziekenhuis in op twee innovatielijnen: Zorg dichterbij huis en Digitale zorg. Het doel is om meer zorg te bieden met evenveel zorgprofessionals door gebruik te maken van de IZA…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam Eerste lijn (NOA eerste lijn)"(PDF, 98 kB)

NOA is een samenwerking tussen zorgorganisaties (Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vi-vium en ZGAO) en ketenpartners (Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Ge-zond en de…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "OLVG Lateralisatie Acute Zorg"(PDF, 86 kB)

De lateralisatie zal OLVG in staat stellen om efficiëntere en duurzame zorg te leveren. Ruimten en faciliteiten wor-den zo efficiënt en multifunctioneel mogelijk ingericht. Daarnaast zullen de locaties meer voldoen aan …

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Data Science 2023"(PDF, 87 kB)

Met behulp van Data Science-technieken is de zorg voor patiënten verder gepersonaliseerd en het werk van zorg-professionals vereenvoudigd. Data Science wordt door OLVG ingezet om de kliniek te ontlasten (reductie heropn…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Passende zorg bij Reinier de Graaf"(PDF, 88 kB)

Het doel van “Passende Zorg Reinier de Graaf” is om met de regionale (zorg)partners de juiste zorg op de juiste plek te bieden op het juiste moment en zo samen de zorg in de regio toegankelijk te houden. Het transformat…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Isala Integrale aanvraag"(PDF, 86 kB)

Isala wil met verzekeraars samenwerken aan waardegedreven zorg in de context van een stijgende zorgvraag en schaarse capaciteit, met het streven om in de komende drie jaar, de demografische ontwikkelingen en de daarmee…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "DIAK Programma Zorg op de Juiste Plek"(PDF, 90 kB)

Het programma heeft als doel om zorg zoveel als mogelijk thuis en digitaal te leveren en zorg te verplaatsen of zorg anders in te richten in samenwerking met regionale partners als VVT, huisartsen en zorgcoördinatiecent…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Poli23"(PDF, 88 kB)

Poli23 (onderdeel van Digital@OLVG) heeft de ambitie om in 3 jaar tijd het aantal onnodige bezoeken en het aantal fysieke bezoeken flink te minimaliseren en daar waar kan zorg te virtualiseren/digitaliseren en de kwali…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Zorg bij jou"(PDF, 99 kB)

Het “Zorg bij jou” platform draagt bij aan het versnellen en opschalen van de inzet van digitale zorg. Waardoor de zorg in de toekomst beter beschikbaar en betaalbaar blijft.

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Zeeuwse Zorg Coalitie"(PDF, 88 kB)

Het regionale transformatieplan van de Zeeuwse Zorg Coalitie bestaat uit meerdere thema’s (ca. 20), die opgeteld
de zorgbehoefte reduceren tot het niveau van de personeelsbeschikbaarheid. Congruent handelen vanuit verz…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "Santeon thuis"(PDF, 84 kB)

Santeon draagt bij aan de oplossing om zorg toegankelijk te houden door schaars personeel slimmer in te zetten/ vrij te spelen voor andere patiënten en zorgkosten per patiënt te beperken. Dat wordt gedaan door thuismoni…

Samenvatting goedgekeurd transformatieplan "St. Antonius JZJPJK"(PDF, 85 kB)

De transformatiegelden maken deel uit van een groter geheel, namelijk het 4 jarige programma JZJPJK dat sinds 2020 loopt en er op gericht is om de toegang tot kwalitatief goede en doelmatige zorg te behouden.