Integraal Zorgakkoord

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Op deze pagina tref je praktische informatie, gepubliceerde documenten en meer informatie over het Integraal Zorgakkoord.

Direct naar

Lees meer nieuws over het IZA

Regionale samenwerking

Samenwerken is noodzakelijk om (acute) zorg en welzijn toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Tal van regionale organisaties en initiatieven spelen daarbij een belangrijke rol. Het Integraal Zorgakkoord wil deze samenwerkingen versterken. Op de pagina Regionale samenwerking wordt de voortgang over de afspraken rondom regionale samenwerking gedeeld. Denk aan regiobeelden en -plannen, de ROAZ-beelden en -plannen of andere activiteiten die raken aan regionale samenwerking. 

Ga naar de pagina

Transformatieplannen

Het overkoepelende doel van het Integraal Zorgakkoord vraagt ook om een andere inzet van financiële middelen. Een groot deel van de noodzakelijke activiteiten kan binnen de reguliere contractafspraken vormgegeven worden. Bij sommige activiteiten of transformaties kan dat niet of niet snel genoeg. Voor deze transformaties stelt VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. 

Lees meer over transformatieplannen

Consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein

In het IZA zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren. Eén van die afspraken gaat over een passende bekostigingsmogelijkheid in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Per 1 januari 2024 is er binnen de Zvw nu een mogelijkheid om de consultatie tussen het sociaal domein en de gzz te bekostigen.

Lees meer over de consultatiemogelijkheid

Campagne: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg?

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg
© VWS

Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS willen mensen helpen om de juiste (spoed)zorg te vinden en te krijgen. De communicatiecampagne Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! is het resultaat. Bij de campagne hoort een toolkit met communicatiemiddelen.

Naar de toolkit

Extra aandacht voor patiënt en inwoner

Om de zorgtransitie - die het Integraal Zorg Akkoord nastreeft - goed te kunnen realiseren, is de waarde van de ervaringskennis en behoeften van inwoners en patiënten met betrekking tot de zorg in de regio, onmisbaar. Binnen IZA is door betrokken partijen afgesproken dat het burger- en patiënt perspectief ook zal worden betrokken bij het opstellen van de regiobeelden en de regioplannen per zorgkantoorregio.

Om  hiervoor de juiste lokale of regionale partijen te betrekken kan contact worden opgenomen met: Patiëntenfederatie (inclusief Zorgbelang), MIND, Ieder(in), Nederland zorgt voor elkaar, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en Zelfhulpgroepen. 

Ook worden er regiobeelden en regioplannen gemaakt op het grotere niveau van de ROAZ-regio’s, specifiek over de organisatie van goede en toegankelijke acute zorg. Deze regioplannen op ROAZ-niveau worden afgestemd met vertegenwoordigers vanuit burger- en patiëntbelang.  

Download het Integraal Zorgakkoord

Ondertekenaars

Kamerstukken over het Integraal Zorgakkoord

Deel deze pagina