Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door partijen uit zorg, ondersteuning en welzijn. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Op deze pagina tref je praktische informatie, gepubliceerde documenten en meer inspiratie over het Integraal Zorgakkoord.

Direct naar

Lees meer nieuws over het IZA

Onderdelen van het IZA

Het IZA bestaat uit verschillende onderdelen, ook wel thema's genoemd. Per onderdeel tref je de beschikbare informatie, inspiratie of documentatie.

Tansformatieplannen en contractering

Het overkoepelende doel van het Integraal Zorgakkoord vraagt ook om een andere inzet van financiële middelen. Een groot deel van de noodzakelijke activiteiten kan binnen de reguliere contractafspraken vormgegeven worden. Bij sommige activiteiten of transformaties kan dat niet of niet snel genoeg. Voor deze transformaties stelt VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. 

Op de pagina 'Transformatieplannen en contractering' tref je de processtappen voor het aanvragen van de transformatiemiddelen en handige formulieren om je aanvraag voor te bereiden.

Lees meer over transformatieplannen en contractering

Bekijk de goedgekeurde transformatievoorstellen en -plannen

Regionale samenwerking (algemeen)

Op veel plekken leiden regionale en domeinoverstijgende samenwerkingen al tot goede en werkbare resultaten. Het succes van zulke samenwerkingen valt of staat met een samenhangende visie en aanpak en goede afspraken. Daarom geeft het Integraal Zorgakkoord een belangrijke rol aan het versterken van regionale samenwerking. Op de pagina ‘Regionale samenwerking’ wordt de voortgang over de afspraken rondom regionale samenwerking gedeeld. Denk aan de afspraken omtrent regiobeelden en -plannen of de nieuwe betaaltitel domein- en sectoroverstijgende samenwerking.

Ga naar de pagina Regionale samenwerking

Ga direct naar

Samenwerking in de acute zorg

Alle mensen in Nederland moeten erop kunnen rekenen dat wanneer zij een spoedzorgvraag hebben, zij tijdig toegang krijgen tot de juiste zorg, op de juiste plek, van goede kwaliteit. Het borgen van de toegankelijkheid tot en kwaliteit van acute zorg is een belangrijke maatschappelijke opgave.

Afstemming en samenwerking zijn nodig om te zorgen voor een sluitend netwerk van spoedzorgvoorzieningen in elke regio, met een passend aanbod voor de verschillende patiëntgroepen. De komende jaren wordt met het IZA actief ingezet op het voorkomen van acute zorg en het stimuleren van het maatschappelijk debat hierover. Op de pagina ‘Samenwerking in de acute zorg’ vind je praktische informatie over het onderdeel, zoals het implementatieplan zorgcoördinatie en de gepubliceerde ROAZ-plannen en -beelden.

Ga naar de pagina Samenwerking in de acute zorg

Passende zorg

Het Integraal Zorgakkoord stimuleert de beweging naar passende zorg. Passende zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte.

Op de pagina Passende zorg vind je de ambitie, principes en activiteiten binnen het IZA. Zoals de passende zorg dialogen en huiskamergesprekken.

Ga naar de pagina Passende zorg

Met de inzet van passende zorg werken de partijen ook aan het creëren van een goede werkomgeving voor professionals, zoals is afgesproken in onderdeel H. En het stimuleren van een gezond leven. Hierover zijn, naast de inzet op passende zorg, specifieke afspraken gemaakt in onderdeel G én het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

Steeds meer mensen met psychische klachten doen een beroep op zorg en ondersteuning. Deze toename, in combinatie met schaarste aan personeel, zorgt voor hoge druk op de zorg- en sociale voorzieningen. In het Integraal Zorgakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om de samenwerking tussen huisarts, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te verbeteren.

Consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein

Eén van de afspraken wil het voor professionals in het sociaal domein gemakkelijker maken om de ggz te consulteren met behulp van een nieuwe consultatiefunctie. Per 1 januari 2024 is het daarom mogelijk om binnen de Zvw de consultatie tussen het sociaal domein en de ggz te bekostigen.

Lees meer over de consultatiemogelijkheid

De afspraken in dit onderdeel dragen ook bij aan de uitwerking van de gemaakte regioplannen door regionale samenwerkingsverbanden (afspraak uit onderdeel B). Mentale gezondheid is in de regioplannen een van de meest voorkomende thema's naast arbeidsmarkt, ouderenzorg, gezondheidsverschillen en digitalisering. 

Gezond leven en preventie

De IZA-partijen voelen zich er gezamenlijk voor verantwoordelijk om mensen met een gezondheidsklacht, psychische of sociale kwetsbaarheid, aandoening of ziekte, te helpen op een zo gezond mogelijke wijze te laten leven en daarbij gezondheidsachterstanden terug te dringen. Op de pagina ‘Gezond leven en preventie’ lees je met welke 5 speerpunten de IZA-partijen aan de slag gaan. 

In het IZA is afgesproken dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt om de implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg te bevorderen. In dat kader is de Coalitie Leefstijl in de Zorg gestart. Lees meer over de coalitie op www.leefstijlcoalitie.nl.

Ga naar de pagina Gezond leven en preventie

Om de beweging van zorg naar gezondheid te realiseren, is het nodig om breder te kijken dan de zorgsector. Daarom is er, naast het IZA, een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend.

Lees meer over het GALA

Versterking organisatie eerstelijnszorg

Als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en omdat mensen langer thuis blijven wonen, zullen steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg.  Goede zorg aan (kwetsbare) mensen vraagt er om dat er voldoende eerstelijns zorgverleners zijn, die voldoende tijd hebben voor hun patiënten, die elkaar in de wijk kennen, weten wat ze aan elkaar hebben en elkaar helpen. Huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners die in elke wijk aanwezig zijn, zijn dan samen in staat om hun populatie te kennen en een groot deel van de veelvoorkomende zorgvragen op te lossen

De IZA-partijen hebben in het IZA 16 ambities geformuleerd om de organisatie van de eerste lijn te versterken. Er is speciale aandacht voor werkplezier en ruimte voor de patiënt. Hieronder tref je twee praktijkvoorbeelden die ingaan op eerdergenoemde thema's 

Visie eerstelijnszorg 2030

Eén van de werkafspraken is het uitwerken van de 16 ambities in een ‘visie eerstelijnszorg 2030’. De visie is begin 2024 gepubliceerd. De betrokken (IZA-)partijen wil met de visie samen zorgen voor toegankelijke eerstelijnszorg en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen, nu en in de toekomst. De komende periode gaan de partijen aan de slag met de uitwerking en uitvoering van de visie.

Lees meer over de visie eerstelijnszorg 2030

Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals

In de zorg werken kwalitatief goede en betrokken professionals. Zij vormen het kapitaal van de zorg. Hen willen de IZA-partijen binden en boeien. Dat wordt beoogd met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en daar bovenop meer specifiek met afspraken zoals opgenomen in dit Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Daarnaast wordt er binnen het Integraal Zorgakkoord gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. In het IZA staat de gezamenlijke afspraak om voor 2025 de administratieve lasten met 2 uur per week per hulpverlener te hebben teruggedrongen. Om dit aan te jagen en te coördineren is de Regiegroep Aanpak Regeldruk ingesteld met als doelstelling: meer directe tijd voor zorgprofessional en patiënt, minder administratieve handelingen.

Lees meer over de Regiegroep Aanpak Regeldruk

Toekomstbestendig zorglandschap door concentratie en spreiding

We krijgen steeds beter inzicht in ziekteprocessen en de mogelijkheden voor de patiënt op het gebied van diagnostiek en behandeling breiden zich uit. Ook komt er steeds meer data en informatie over de uitkomsten van behandelingen. Hierdoor kunnen aandoeningen beter en specifieker worden gediagnosticeerd en patiënten gerichter worden behandeld. 

Om toekomstbestendige medisch specialistische zorg te organiseren willen de IZA-partijen gezamenlijk de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënt verder verbeteren, de transparantie daarover verhogen, het innoverend vermogen bevorderen en de samenwerking in waarborgen.

Concentreren van zorg is geen doel op zich. Het is een instru­ment om passende zorg van goede kwaliteit voor de patiënten te bevorderen, de houdbaarheid van het zorglandschap (ook op de langere termijn) te borgen en om de professionele inzet van de zorgprofessionals en middelen zo effectief mogelijk in te richten.

Momenteel is er nog geen specifieke pagina over het onderdeel concentratie en spreiding.  Zodra er een pagina gereed is, wordt de knop naar de pagina toegevoegd.

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Het bieden van passende zorg en een focus op gezondheid vragen om het goed en veilig kunnen delen van informatie, in het gehele netwerk van zorgprofessionals en van de patiënt of cliënt. Actie is nodig om de (ICT-)basis op orde te brengen. In de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord maken partijen een prioritering in urgentie, tijdsplanning en passend bij de beschikbare middelen, waaronder de incidentele middelen die het coalitieakkoord beschikbaar stelt. 

Om de nodige acties op het gebied van digitalisering te ondersteunen, zijn de IZA-partijen gestart met het platform Digizo.nu. Hiermee werken ze gezamenlijk aan het doel om processen te veranderen en digitale en hyrbide innovaties te bestendigen. Dit doen zij ook door hun leden aan te moedigen en te leren wat wel en niet werkt in de praktijk.

Digitalisering en gegevensuitwisseling vormen belangrijke randvoorwaarden binnen verschillende onderdelen van het IZA. Denk aan passende zorg, gezond leven en regionale samenwerking (binnen de acute zorg). Het thema zie je bijvoorbeeld terug in de gemaakte regioplannen.

Momenteel is er nog geen specifieke pagina over het onderdeel digitalisering en gegevensuitwisseling. Zodra er een pagina gereed is, wordt de knop naar de pagina toegevoegd.

Toolkit voor het IZA

© VWS

Samen werken we aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Dat vraagt om samenwerking in de regio, met andere domeinen én met patiënten en burgers. Het vergt ook de nodige veranderingen voor professionals, burgers en patiënten. Wanneer je aan de slag gaat met de IZA-afspraken kan je gebruikmaken van de praktische hulpmiddelen. 

Ga naar de IZA toolkit

Download het Integraal Zorgakkoord

Ondertekenaars

Campagne: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg?

Wanneer bel je 112 of de huisartsenspoedpost? Veel mensen weten het niet. Dat blijkt wel uit de onnodige telefoontjes die 112 en de huisartsenspoedposten dagelijks krijgen. En dat kan tot lange wachttijden leiden. 

Huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland), de spoedeisendehulpartsen (NVSHA) en het ministerie van VWS willen mensen helpen om de juiste (spoed)zorg te vinden en te krijgen. De communicatiecampagne

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg! is het resultaat. Bij de campagne hoort een toolkit met communicatiemiddelen.

Ga naar de toolkit