Het Kavelmodel: een systeem gebaseerd op gezondheid in plaats van ziekte

Om de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, is een omslag in het denken nodig volgens HealthKIC. Het huidige stelsel is ingericht op het genezen van ziekten, niet op het voorkomen van ziekten en het stimuleren van gezondheid. Het Kavelmodel van HealthKIC biedt de mogelijkheid om toe te groeien naar een nieuw systeem waarin naast goede zorg ook gezondheid centraal staat, over de grenzen van traditionele domeinen heen.

In het Kavelmodel werken stakeholders betrokken bij zorg, ondersteuning en welzijn in een afgebakend gebied samen aan die verandering. Met preventie en gezondheid als uitgangspunt. De partijen in een kavel werken volgens de principes van Population Health Management (PHM). PHM kijkt naar gezondheid in de breedte. Dat gaat niet alleen over het medische, maar ook over sociale omstandigheden en de omgeving waarin mensen leven. Gezondheid verschilt per persoon, en deze aanpak is dan ook veel individueler. Wat hebben mensen nodig om zich gezond te voelen?

Aanpak op basis van data

Binnen een Kavel analyseren de partijen de uitdagingen op het gebied van gezondheid. Dat doen ze met behulp van regionale en lokale data over zorg en gezondheid. Deze analyse is de basis voor een aanpak op maat. Binnen de populatie wordt een verdeling (segmentering) gemaakt naar kenmerken. Op deze manier wordt duidelijk waar de uitdagingen liggen op gezondheidsgebied. Binnen segmenten wordt gekeken wat de risico’s zijn voor de gezondheid.

Als je binnen een segment mensen met een hoog risico kunt identificeren, kunnen professionals met deze mensen in gesprek gaan.  Samen kunnen ze op zoek naar de werkelijke oorzaken van problemen met de gezondheid. Vervolgens kunnen professional en burger samen een aanpak en aanbod op maat bedenken om de gezondheid te bevorderen en het risico te verlagen. Vaak valt dit aanbod buiten de formele zorg.

Anders organiseren, financieren en monitoren

Het Kavelmodel vraagt een nieuwe manier van werken: anders organiseren, anders financieren en anders monitoren.


Aan de slag

De regio’s Achterhoek, Ede en Groningen zijn al aan de slag gegaan met het Kavelmodel en Population Health Management. De Achterhoek heeft zich met het programma 8RHK Gezond ten doel gesteld om in 2030 de gezondste regio te zijn. In de eerste fase hebben partijen inhoudelijke prioriteiten bepaald, inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn en wat we nodig hebben om de voorgenomen verandering te realiseren.

In Ede wordt onder de noemer Vallei Vitaal & Gezond gewerkt aan vitaal en gezond leven voor iedereen in de Gelderse Vallei. Daarvoor hebben in oktober 2021 verschillende regionale organisaties afgesproken samen te gaan werken volgens de principes van het Kavelmodel. Betrokken partijen zijn onder meer huisartsen, VVT-aanbieders, Pro Persona, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Malkander, Menzis en de gemeente Ede.

Vitaal Groningen

De nieuwste kavel in ontwikkeling is Groningen. Onlangs is besloten tot een ‘kwartiermakersfase’. Deze fase is bedoeld om inzicht te krijgen in uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Het doel is om begin 2023 een intentieverklaring en routekaart op te leveren. Daarna wordt het Kavelmodel geïmplementeerd en Population Health Management toegepast.


Deel deze pagina