Handvatten voor het regionale proces

De¬†regiobeelden vormen de basis voor regioplannen en -aanpakken. Samenwerkingsverbanden zijn nu bezig om deze plannen¬†te realiseren in de regio. Maar de burger en pati√ęnt worden nog onvoldoende aangehaakt. Hoe kunnen partijen ervoor zorgen dat zij wel betrokken worden √©n blijven?

Het onderzoeksrapport 'Burgers in de boardroom' beschrijft zes concrete handvatten waarmee regionale initiatieven aan de slag kunnen gaan. We raden je wel aan om het hele onderzoeksrapport te lezen, zodat je over alle informatie beschikt om aan de slag te kunnen gaan. 

Zes handvatten om participatie vorm te geven in de regio

¬†1.¬† ¬†Communiceer vroegtijdig over de opgaven van morgen. Geef gezamenlijk vorm en inhoud aan een communicatiestrategie waarbij zowel aandacht is voor burgers, pati√ęnten, professionals als bestuurders van zorgaanbieders en financiers (zorgverzekeraars en gemeenten). Richt je hierbij ook op de regionale en misschien zelfs lokale problematiek die speelt: hoe concreter, hoe beter de boodschap overkomt en deze mensen aanspreekt.

2.¬† ¬†Betrek pati√ęntenvertegenwoordiging en burgerorganisaties bij het nader in kaart brengen (duiding) van de vraagstukken die leven in het nu en voor de toekomst. Daarmee wordt gezamenlijk eigenaarschap gecre√ęerd. Maak daarbij¬†ook gebruik van signalen vanuit cli√ęntondersteuning en het combineren van uitkomsten van cli√ęntervaringsonderzoeken.

3.¬† ¬†Maak burgerinitiatieven en pati√ęntvertegenwoordigers of -organisaties beter zichtbaar en online vindbaar, bijvoorbeeld door een makelaarsfunctie en/of sociale kaart in de regio.

4.¬† ¬†Heb aandacht voor verschillende niveaus (gedifferentieerd) waarop betrokkenheid van burgerinitiatieven en pati√ęntenorganisaties wordt gevraagd. Op regionaal niveau is er een andere behoefte (vaak meedenken en reflecteren) dan dat er op lokaal niveau bestaat (acteren en co-cre√ęren). Dit vraagt mogelijk¬†ook samenwerking met andere typen van burger- en pati√ęntenorganisaties¬†dan wel verschillende vertegenwoordigers (denk hierbij ook aan een Wmo-adviesraad, verzekerdenraad, etc.).¬†Spreek met elkaar ieders inbreng, rollen en verwachtingen uit¬†en gebruik hierbij bijvoorbeeld het¬†figuur hieronder als inspiratie.

Twee gespiegelde driehoeken met daartussen de regionale werkagenda. De bovenste driehoek staat voor het regiobeeld op regionaal niveau. Hier ligt het initiatief veelal bij zorgpartij, financier of overheid. De onderste driehoek staat voor het project/initiatief in wijken/buurten of dorpen. Het initiatief ligt veelal bij inwoners, verenigingen en eerste lijn. De regionale werkagenda verbindt de twee driehoeken.
© Xpertisezorg

5.¬† ¬†We zien dat diverse initiatieven worden genomen, maar ergens moet dit bij elkaar komen tot een samenhangend geheel. Ontwikkel een ‚Äėregionale werkagenda‚Äô¬†die de verbinding maakt tussen de vraagstukken op regionaal en lokaal niveau en waarbij de werkagenda een verbindende factor kan en moet zijn tussen alle betrokken partijen in de regio. Betrek burgers en pati√ęnten nadrukkelijk bij het inkleuren van de regionale werkagenda. Zorg daarbij voor niet-vrijblijvende sturing op deze werkagenda en het realiseren van afspraken die daarin zijn opgenomen. Er moet in de regio een partij zijn die de regie pakt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een regionale stuurgroep (met voldoende mandaat en doorzettingskracht).

6.¬† ¬†Cre√ęer ruimte voor het meedenken en reflecteren op ontwikkelingen door¬†ongeorganiseerde burgers¬†om daarmee een zo breed mogelijk beeld op te halen (burgerpanels, brede enqu√™tes). Digitale technieken kunnen hierbij behulpzaam zijn.

Deel deze pagina