Databeeld

Het aanbod van zorg en ondersteuning moet aansluiten op de behoeftes die mensen hebben. Een gedeeld beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking is daarvoor onmisbaar. Net als zicht op de zorgvraag die daar per regio uit voortkomt. Deze regiobeelden kunnen het sociale domein, de curatieve zorg, langdurige zorg en de jeugdzorg omvatten.

Bent u benieuwd hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen in uw regio?  Op basis van de beschikbare data kunt u verkennen hoe de zorgvraag zich in uw regio in de toekomst gaat ontwikkelen. Met dit beeld kan het huidige aanbod van zorg- en ondersteuning worden afgestemd op de vraag.

Dit regiobeeld is geen doel op zich. Het is een middel voor de regio om gezamenlijk richting te geven aan noodzakelijke actie. Het regiobeeld kunt u gebruiken om antwoord te vinden op vragen als:

  • Wat doen we al goed in de regio en wat kan beter?

  • Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Op basis van dit regiobeeld kan een breed gedragen regiovisie worden opgesteld. En kan elke betrokken partij (zoals een zorgverlener, gemeente of zorgverzekeraar) vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid afspraken maken over zorgorganisatie en zorginkoop. De gemeenschappelijke opgave geeft daarmee richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook geeft het richting aan de manier waarop aanbieders zorg en ondersteuning organiseren en professionals zorg verlenen.

Ondersteuning VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt hierin door:

  1. de regie te leggen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een basisdataset. Die set geeft inzicht in de huidige en toekomstige sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. En in de zorgvraag die daaruit voortvloeit op gemeenteniveau, bij alle gemeenten in Nederland. Partijen in een regio kunnen een regiobeeld uit deze dataset halen en hun regio spiegelen aan een andere. Een belangrijke meerwaarde van deze dataset is het inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen partijen zelf inzoomen op patiëntengroepen of specifieke issues. Het RIVM zal zo veel mogelijk samenwerken met andere organisaties die relevante gegevens beheren. Hierdoor is de basisdataset altijd actueel en relevant. De basisdataset is te vinden op de website www.regiobeeld.nl.

  2. partijen financieel te ondersteunen via een regeling met ZonMw. Bij het onderdeel Vouchers vindt u meer informatie.

Regiobleed

De homepage van www.regiobeeld.nl